نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,نسخه,سنتی,زایمان,[categoriy]

نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی

نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی -آکانسخه,سنتی,زایمان,شیردهی

آکاایران: نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی

به گزارش آکاایران: شیردادنبهنوزاد،مادرراازبرخیبیماری هاایمننگهمی دارد

 

 دورانبعداززایمانوشیردهیازمهمترینروزهایزندگییکمادراستدرایندوراناگرمادرحواسشبهخوردوخوراکشباشدوبدوناسترسوناراحتیبهترینشیررابهنوزادشبدهدمی تواندسلامتفرزندشراتضمینکند

اماقبلازشروعدورانشیردهیدورهنفاسیاهمانخونریزی هایطبیعیبعداززایمانوجودداردکهبایدبارعایتنکاتلازمایندورهطیشود،پسمیتوانگفتهرزنیبعداززایماندومرحلهمهمازجملهنفاسوشیردهیراتجربهمی کندکهبارعایتنکاتریزمی تواندآنرابهبهترینصورتپشت سربگذارد دکترمژگانتن ساز،متخصصطبسنتی،در بارهبایدهاونبایدهایدورانبعداززایمانبیشترتوضیحمی دهد

نفاسیاخونریزیبعداززایمان
نفاسهمبهدورانپساززایمانمی گویندوهم بهخونیکهحینزایمانسزارینیاطبیعی،مادرازدستدادهاستکهشبیهخونعادتماهانهاستبهقولحکمایطبسنتی«وقتىکهاولینجزءبچهازشکممادربیرونمىآیدهرخونىکهزنمىبیند،اگرپیشازدهروزیاسردهروزقطعشود،خوننفاساستوزنرادرحالنفاسنفساءمىگویند»معمولامادریکهپسرزاییدهانتظارداریمبینتاروزخونریزیداشتهباشدواگردخترزاییدهبینتاروزخونریزیداشتهباشد

خونزیادیدفعکرده ایدیاکم؟
خونریزیدوراننفاسیعنیبعداززایمانمانندخونریزی هایدورانعادتماهانهاست؛یعنیبایددرحدطبیعیباشدالبتهاحتمالداردکمترازحدطبیعییابیشترازحدطبیعی،یکخانمبعداززایمانخونریزیداشته باشداگرخونریزیبهاندازهطبیعیباشدکهنیازبهانجامکارخاصینیست،چرا کهبایداینخوندفعشود،امااگرکمتریابیشترازحدطبیعیباشددرطبسنتیتوصیهمی شودتدابیریانجامشود،چرا کهاگرزیادترازحدطبیعیباشدممکناستمنجربهضعیفشدنقوایجسمانیبدنمادرشود،حتیدردرصدکمیاحتمالمرگمادربهعلتخونریزیزیادوجوددارد،بنابراینتوصیهمی شوددراینشرایطازغذاهایخون سازیاحتیبندآورندهخونبیشتراستفادهشود

البتهداروهاوموادغذاییزیادیوجوددارندکهدارایاینمزیتهستند؛امادراینمطلبسعیمی شودبهموادغذاییاشارهشودکهقابلدسترس مردمباشند آبگوشتگوسفندیاپرندگاناز جملهبلدرچین،کبکوجزءغذاهایمقویهستندکهتوصیهمی شوددرایندورانمورداستفادهقراربگیرند،امااگرمی خواهیدعلاوهبرخاصیتگفتهشدهتقویت کنندهرحمهمباشند،بهتراستبهاینگوشت هایاحتیخورش هاییکهازاینگوشت هاتهیهمی شوند،دارچیناضافهکنیدحتیخوردنخرمایکیازمهم تریننکته هایغذاییکهنه تنهارویتقویتجسمیزنانتاثیربسزاییدارد،بلکهرویشیردهیمادرهماثراتمثبتیرابه همراهدارد

چهگیاهداروییبهکارتانمی آید؟
اگرخونریزیدردوراننفاسیکزائوکمباشداتفاقخوبینیستوبایدسعیکردمیزانخونریزیرابهحدتعادلرسانددرطبسنتیمی توانبامصرفبعضیداروهایگیاهیاینمشکلرابرطرفکردامابرایتجویزحتمابایدبیماربهپزشکمراجعهداشتهباشدزیرامیزانخونریزیوشرایطمادربررسیمی شود وطبقشرححالداروودوزداروتوسطمتخصصتجویزمی شود

همچنیننکتهدیگرایناستمصرفخودسرانههرداروبه خصوصداروهایگیاهیدرایندورانتوصیهنمی شود،زیراممکناستبعضیازاین داروهادرشیرمادرترشحشودوروینوزادتاثیراتسوئیداشتهباشد،امامی توانبرایتعدیلدرمانخونریزیوحتیافزایششیربهرازیانهاشارهکردکهقطره هایشیرافزایآندربازارموجوداستوبعضیخانم هااستفادهمی کنندالبتهتدابیردیگریهمبرایدفعخونماندهدررحممادروجودداردکهتحریکبهعطسهاست،البتهبایدبهایننکتههماشارهکردفردیکهلاغروضعیفاستنبایدانتظارداشتهباشدکهخونزیادیدفعکند،یعنیاگرخونریزیایندورانبرایشکمباشدنیازیبهانجامتدابیرمتفاوتبرایدفعخونبیشترنیست

 باروغن هایگرمآشتیکنید
یکیازمشکلاتیکهدردوراننفاسممکناستسراغمادربیاید،دردرحماستکهیکیازعمده ترینعلت هایدردرحمرسیدنسرمابهرحمواندامتناسلیمادراست،به همیندلیلبهتراستمادربرایمدتیایننواحیراگرمنگهداردکهمی تواندازچندروشاستفادهکندیادرآبنیمهگرمبنشیندیاازحولهگرماستفادهکندیاآننواحیراباپوشش هایگرمببنددحتیاستفادهازروغن هایگرممثلروغنشویدمی توانددردرماندردایننواحیموثرباشدکهتوصیهمی شودروزانهتوسطاینروغن هاشکموناحیهتناسلیخودرابهمدتالی دقیقهماساژبدهد

بعداززایماناینشربت هارابنوشید
انواعشربت هاییکهمی تواندردورهنفاساستفادهکردشربتعسل،شربتبه حتیخورشبههممی توانددرایندورانموثرباشدیاحتیشربتبهلیموهستندکهاینشربت هاجزءشربت هایخون سازهستندکهباعثتقویترحممادرهممی شوندغیرازشربت هاینامبردهشدهآبهویجوآبسیبهمبهتراستدرایندورانبیشترموردمصرفمادرانقراربگیرد

نکاتیکهبایددردورانشیردهیرعایتکنید
دربارهمزاجشیرمادربینحکمایطبسنتیدوعقیدهوجوددارد،برخی هابراینعقیدههستندکهمزاجشیرمانندخونگرموتراست،امابرخیآنرامعتدلمی دانند

 ازگذشتهتابهامروزهمهپزشکانچهطبسنتیچهطبرایجمعتقدهستندکهشیربهترینغذابراینوزاداستکهجایگزینینداردهمچنینسازگارباطبعشیرخواراستحتیشیردهی،مادرراازبرخیبیماری هاایمننگهمی داردوگفتهشدهحتیاگرسینه ایشیرنداشتهباشد،کودکسینهمادررابمکدبازهمتاثیر گذارخواهدبود 

,نسخه,سنتی,زایمان,[categoriy]

نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی

شیربهترینغذابراینوزاداستکهجایگزینیندارد

 
 توصیهدیگرایناستکهدفعاتشیردهیبعدازتولدبایدبه تدریجزیادشودتانوزادبتواندبهشیرخوردنعادتکند

همچنینتوصیهمی شودچونجریانشیرابتدازیاداست،اولمادرکمیازشیررابادستازسینهخارجکندوبعدعملشیردهیراآغازکندتاحجمزیادشیرباعثناراحتینوزادنشودهمچنینسعیکنیدتعداددفعاتشیردهیبهاندازهباشدودرفواصلزمانیکوتاهبهنوزادشیرندهیدچرا کهتجمعشیرممکناستبراینوزادمشکلاتگوارشیمثلریفلاکسایجادکند

حتیدرطبرایجهمپزشکانبهایننتیجهرسیده اندکهحجمزیادشیرباعثبه وجودآمدنمشکلریفلاکسدرنوزادانمی شود،درستمثلیکفردبزرگسالیکهپرخوریمی کندوبالطبعنفخودل دردسراغشمی آیدبااینحالاگرنوزاددرخوردنشیرپرخوریکردودچاردل دردونفخشدتوصیهمی شود،سعیکنیداورابخوابانیدزیراخوابیدنبههضمشیرکمکمی کند

 پزشکانمعتقدندکهشیرصبحرابایدقبلازشیردادنمادربدوشدودوربریزدوبعدبهنوزادشیربدهدالبتهتحتهرشرایطیکیفیتشیرمادرتغییرمی کنداز جملهبی خوابی،استرس،اضطراب،عصبانیت،خستگیوبهتراستمادرابتداکمیازشیرشرابدوشدودوربریزدوبعدشیردهیراآغازکندبه علاوهاسترس،نگرانیوخستگیرویکیفیتشیرتاثیرگذارهستندورزشوماساژ هایملایممی توانندرویافزایششیردهیتاثیر گذارباشند

غذاهاییکهخوردن شاندرشیردهیواجباست
بهترینتغذیهبرایمادرشیردهایناستکهازتمامگروه هایغذاییاستفادهکنددرادامهبهچندموردازبرخیگروهغذاییاشارهمی کنیم

غلاتنانخشکیکهازگندمآفتنزدهتهیهشدهباشد،برنج،ذرتوحریره هاییکهازآردبرنجوآردگندمتهیهمی شودمثلحریرهبادام

پروتئینگوشتبرهوبزغاله،گوشتمرغوماهیتازه

امابه طورکلیآشجو به شرطیکهمادردچارنفخنشود،انواعشورباها باگوشتگوسفندنخودآب،زردهتخم مرغعسلی،شیربرنج،ماء العسل ترکیبعسلوآب،انواعشیرهابه خصوصشیرشتروماستتازهمی تواندمفیدباشد؛امابازهمنیازبهتاکیداستدرشرایطیاینموادغذاییمصرفشوندکهمطابقبامزاجمادرباشندومشکلاتگوارشیایجادنکنند

همهمیوه هاوسبزیجاتبایددرایندورانمورداستفادهقراربگیرندامابهتراستمیوه هاوسبزیجاتیمثلخربزه،انگور،انجیر،انار،کاهو،هویج،سیب،کرفسویونجهوتخمیونجهبیشتردربرنامهغذاییمادریافتشوندهمچنیندرخشکبارهممی توانبهباداموفندق،مویزواشارهکردنخود،باقلاو حبوباتدیگرمی توانندبرایدورانشیردهیمفیدباشندحلوایهویججزءغذاهاییاستکهتوصیهمی شوددردورانشیردهیبیشترمورداستفادهقراربگیرد 

,نسخه,سنتی,زایمان,[categoriy]

نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی

بهترینتغذیهبرایمادرشیردهایناستکهازتمامگروه هایغذاییاستفادهکند


چراشیرمادرکممی شود؟
کاهششیرمادرعلت هایمختلفیداردکهبهاصلی ترینمواردآناشارهمی کنیم یکیازاینعلت هاکم خونیاست؛چونخون،مادهاصلیتولیدشیراستکهوقتیکم خونیوجودداشتهباشد،شیرهمکممی شودالبتهحالتدیگریهموجودداردوآنهمفسادخوناست،یعنییاخونفردغلیظشدهیاقوامشسردشدهاستدلیلدیگرعدممصرفموادغذاییکافیاستکهحتیممکناستباعثایجادکم خونیدرمادرهمشوددلایلدیگرهمدرکمبودشیرتاثیرگذارهستنداز جملهازدسترفتنخونحتیدردورهنفاسیابواسیر،استرس،نگرانی،بی خوابیویکسرینکاتکلیهستندکهاکثراازآناطلاعدارند،مثلداشتنتغذیهمناسبودوریازاسترسواضطراب

اماداشتنفعالیتمناسبمثلیکورزشسبکمی تواندبسیارکمک کنندهباشد،چراکهحرارتبدنبالامی رودوخونرقیق ترمی شودوتولیدخونافزایشپیدامی کند،باافزایشتولیدخون،خونشیرهمافزایشپیدامی کندالبتهکاهشمقدارشیرعلت هایدیگریهمداردکهدرآنصورتتوصیهمی شودبررسی هایبیشترزیر نظرمتخصصصورتگیرد

ازخوردناینموادغذاییپرهیزکنید
بهتراستمادرشیردهازخوردنگوشتگاو،گوشت هایقدیمییامانده،گوشتیکهازحیواناتپیربه دستمی آیدوماهینمک سودپرهیزکندهمچنین ازخوردنموادغذاییمثلشاهی،نعناع،خردلوکهطعموبویشیرراتغییرمی دهد،پرهیزکند موادغذاییکهباعثفسادشیرمی شوندیاممکناستمقدارشیرراکاهشدهندمثلخوراکی هایتلخوترشییاقابضبهتراستمادرازخوردن شانامتناعکندیکیدیگرازمواردیکهباعثفسادشیرمادرمی شود،بارداریاستحکمایطبسنتیبراینعقیدههستندکهبارداریباعثمی شودشیرمادربراینوزاددیگرقابلاستفادهنباشدوبایدقطعشود 

 

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان - مجلهسیبسبز[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات