عفونت ادراری در بارداری + علائم -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,عفونت,ادراری,بارداری,[categoriy]

عفونت ادراری در بارداری علائم

عفونت ادراری در بارداری + علائم -آکاعفونت,ادراری,بارداری,علائم

آکاایران: عفونت ادراری در بارداری + علائم

به گزارش آکاایران: اگرعفونتکلیهداشتهباشیدوباردارباشید،احساسبسیارناخوشایندیایجادمیکند

 

 یکیازمشکلاتیکهزنانبارداردرطولدورانبارداریباآنمواجههستندعفونتاستانواععفونتبهویژهعفونتادراریاز شایع ترینعفونت هاومشکلاتایندورانمحسوبمی شوداینکهراههایپیشگیریازآنچیستوچهمواردبهداشتیرادرایندورانبایدرعایتکرد،همگیجزوموضوعاتیاستکهدراینمطلبمیخوانید

عفونتادراریچیستوچهعلائمیدارد
عفونتادراریتوسطمیکروبیکهبهادرارواردشدهایجادمیشودومیتواندباعثمواردزیرشود


عفونتباکتریاییبیعلامتدراینحالتباکتریهادرادراریافتمیشوداماهیچعلامتیوجودندارد


عفونتمثانهایندرزنانبارداروغیرباردارشایعاستعلائمآندردهنگامادراروتکررادراراستعلائمدیگریماننددردزیرشکم،وجودخوندرادراروتبنیزممکناستوجودداشتهباشد


عفونتکلیهاینعفونتغیرمعمولاستاماممکناستبهعنوانیکعارضهالتهابمثانهوبدونعلامترخدهدعلائمممکناستشاملدرددرکمر،تب،احساستهوعواستفراغواسهالووجودخوندرادرارباشد

آیاعفونت،بارداریراتحتتاثیرقرارمیدهد؟
اگرعفونتکلیهداشتهباشیدوباردارباشید،احساسبسیارناخوشایندیایجادمیکند اماممکناستباعثتولدزودرسووزنکمهنگامتولدنیزبشودعفونتکلیهنادراستاماممکناستموجبعفونتمثانهیاادرارشودکهدرابتداعلائمیندارد

مدامبررسیکنید
دراوایلبارداریبایدمدامادرارتانرابررسیکنیدپزشکتاننیزاینبررسیراتجویزمیکنداینآزمایشحتیاگرشماهیچنشانهاینداشتهباشیدبایدانجامشوداینآزمایشازجملهآزمایشهاییاستکه بهطورمنظمدرطولبارداریبایدانجامشود

عفونتدربارداریچطوردرمانمیشود
دراینموردبههیچعنواننبایدخوددرمانیشودوبایدحتمابهپزشکمراجعهشودچونممکناستداروهاییبرایافرادیکهعفونتادراریدارندتجویزشودکهدردورانبارداریمصرفآندارو هامجازنیستپسحتمابایدبامراجعهبهپزشکوانجامآزمایش هایلازمدارومصرفشودهمچنیندوره هایدرمانیمختلفیوجودداردکهبایدتحتنظرپزشکصورتگیردنکتهدیگراین کهافرادیکهمکرردچارعفونتادرارمی شوندلازماستدرکلدورهبارداریدرمانشوندمثلااگر۳دورهعفونتادراریگرفتهباشندلازماستبعدازآخریندورهدرمانبهصورتهمیشگیدارومصرفکنند

عفونتادراریدربارداریچطورپیشگیریمیشود
بامراجعهبهموقعبهپزشکبایدآزمایش هایلازمصورتگیردنحوهشست وشوپسازدستشوییهمبسیارمهماستیکیازمهم ترینعواملیعفونتادراریمیکروب هایروده ایاشریشیاکلاهستندهنگامشست وشوقسمتمقعدبایدطوریشستهشودکهمیکروب هابهسمتبالانیاینددرخانم هایبارداربهمحضسوزشادراروتکررادراربایدبهپزشکمراجعهوآزمایشدادهشودودرصورتیکهعفونتدرادراردیده شود،بایددرمانشود

گروهپرخطرکداماست
افرادیکهدردورانیغیرازدورانباردارینیزبهصورتمکرردچارعفونتادراریمیشوندیابهطورمادرزادییادراثربرخیمشکلاتدچارمشکلکلیویشدهاندجزوگروههایپرخطرقراردارندودرمورداینافراداحتیاطبیشتریبایدصورتگیرد

 

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان -[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «عفونت ادراری در بارداری + علائم -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات