اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,میخواهید,بارداری,سالمی,[categoriy]

اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید

اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید -آکامیخواهید,بارداری,سالمی,داشته,باشید

آکاایران: اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید

به گزارش آکاایران: برایداشتنبارداریبی خطروتولدفرزنداننرمال،ازمصرفانواعچربی هاپرهیزکنید

 

 اگرقصدداریدیکمهمانکوچکبهخانواده تاناضافهکنیدوطعمپدرومادرشدنرابچشید،حتمامی دانیدکهقبلازاقدامبهبارداریبایدبهبعضیمسائلتوجهداشتهباشیدمتخصصانمعتقدندبرایداشتنفرزندسالموطبیعی،پدرومادربایدعلاوهبراینکهبهوضعیتتغذیهخودتوجهداشتهباشندتغییراتیراهمدرسبکزندگیخودایجادکنندبهایداشتنفرزندانسالمبرایپدرومادر، ترکعاداتغلطوپیرویازیکسبکزندگیدرستوسلامتاست


بسیاریازوالدینحاضرندهرکاریکهلازماستانجامدهندتافرزندشانبابهترینوضعیتبدنیومغزیبهدنیابیایداماگاهیوالدیننمی دانندکهلازماستازبرخیمواردهمپرهیزکنند

دکترقاضی زاده،متخصصزنانوزایمان،بهشماتوصیهمی کندکهبرایاقدامبهبارداریبهچهمسائلیبایدتوجهداشتهباشیدوازچهمواردیپرهیزکنید

درباردرایبهتغذیهتاناهمیتدهید
به طورکلیپدرومادر،خصوصامادرانبرایبارداریبایدبهوضعیتتغذیهخودتوجهداشتهباشنداگرچهبهلحاظتغذیهممنوعیتاکیدومطلقیوجودندارد،امابعضیخوراکی هاوموادغذاییبایدتاحدامکانمحدودشودازجملهمواردمهمیکهبرایداشتنیکبارداریایمنوداشتنفرزندیسالمبایدتاحدامکانازآنپرهیزشودموادنگهدارندهاست

تمامغذاهایکنسروی،آبمیوه هایپاکتیوبه طورکلیموادغذاییبسته بندیشدهبرایماندگاریبیشتردارایموادنگهدارندههستند،بنابراینتاحدامکانازخوردنغذاهاییمثلتنماهی،لوبیایکنسروییاانواعخورش هاوغذاهایکنسرویپرهیزکنیداگرگاهیمجبوربهاستفادهازاینغذاهاهستیدحتمابهتاریخمصرفمحصولتوجهکردهوآنرادرآببجوشانید

 

غذاهایهورمونیراتحریمکنید
متاســفانهصنایعغذاییدرکشورماآنچنانکهبایدکنترلشدهنیستواینموضوعمی تواندنگرانی هارادراینزمینهبیشترکندمعمولادرپرورشداموطیورازهورمون هاوآنتی بیوتیک هااستفادهمی کنندکهاینموردهممی تواندبرایبارداریموردمحدودیتباشدبه طورکلیتوصیهمی کنیمبرایداشتنبارداریوزایمانبی خطروتولدفرزنداننرمال،تاحدامکانازمصرفانواعچربی هاپرهیزکنیداینچربی هامی تواندحاصلهورمون هایاستفادهشدهدرپرورشداموطیوریاچربیلبنیاتباشد

انواعموادغذاییپرچربمثللبنیاتپرچرب،بالورانمرغبه دلیلتجمعهورمونوآنتی بیوتیک هادرایناندام ها،گوشتگوسفندبه دلیلچربیبالاومواردیازایندستبایدمحدودشودمی توانیدلبنیاتکم چرب،سینهمرغوگوشتگوسالهراجایگزیناینمواردکنیدهمچنینخوردنجگربه دلیلتجمعموادزایددراینعضوومسائلبهداشتی،چایوقهوهراهممحدودکنید

دورفست فودهاهاراخطبکشید
نیتراتونیتریتهمازجملهمواردیاستکهبایدهرچهبیشترازآندوریکنیدنیتراتونیتریتبیشتردرسوسیسوکالباسوفست فودهاوجودداردکهباعثرنگصورتیاینمحصولاتمی شودنیتراتونیتریتعلاوهبراینکهسرطان زاستوباعثچاقیوبیماری هایقلبیعروقیمی شود،می تواندروینوزاداننیزتاثیرداشتهباشد

 خوردنفست فودهامی تواندباعثمشکلاتیازجملهچاقی،مشکلاتمغزییامستعدانواعبیماری هادرنوزادانیشودکهمادرانآنهابیشازاندازهفست فودمصرفکرده اند،بنابراینبرایپیشگیریازبروزچنینمشکلاتی،تاحدامکانازمصرفانواعفست فودهاسوسیسوکالباسوحتیمخلفاتکناراینغذاهاپرهیزکنید


ازامواجدوریکنید
امواجمغناطیسی،ماهواره،بیسیمواز جملهمواردیاستکهبهتراستبرایپیشگیریازبروزمشکلاتدربارداریتاحدامکانازآنهاپرهیزکنید 

,میخواهید,بارداری,سالمی,[categoriy]

اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید

برایبارداریایمنتاحدامکانازامواجموبایلدوریکنید

 

موبایلتانراخاموشکنید
می دانیدکهامواجمختلفدراطرافمازیاداستونمی توانبه طورکاملازآندوریکرد،امابایدبرایبارداریایمنتاحدامکانخودراازچنینامواجیدورکنید؛خصوصاکسانیکهسابقهسقطجنیندارندامواجموبایلرامی توانباخاموشکردنآندرمواقعغیر ضروریخصوصاهنگامخواب،تاحدیکنترلکردبهعلاوهتوصیهمی کنیمتاحدامکانازتلفن هایثابتبه جایبیسیماستفادهکنیددرمواردضروری ترکمربندهایضداشعهرادردورانبارداریتوصیهمی کنیماینکمربندهاازالیافنقرهساختهشدهوجنینراازامواجمضرحفاظتمی کنند

 

مواظبآفت کش هاباشید
انواعآفت کش هاییکهممکناستدرموادغذاییوجودداشتهباشد،می تواندبرایبارداریمشکلاتیراایجادکندبه طورکلیتوصیهمی کنیمهمهافرادازتماسباآفت کش هاوحشره کش هاپرهیزکنند؛مسلمااینپرهیزهابرایبارداریجدی ترمطرحمی شوددربارهموادغذاییاینموردشاملآفت کش هاییمی شودکهدرپرورشمحصولاتکشاورزیمورداستفادهقرارمی گیرد

حتمامحصولاتکشاورزیاستانداردبخریدوباروش هایبهداشتیشست وشودهیداستفادهازموادغذاییارگانیککهدرتولیدآنآفت کشکمتریاستفادهمی شودوسالم تراست،می تواندپیشنهادخوبیبرایقبلیاحیندورانبارداریباشد

ازلباسهایتنگاستفادهنکنید
بهآقایانتوصیهمی کنیمبرایاقدامبهبارداریوحتیقبلازآنلباسزیرگشاد،پاچه دارونخیبپوشندخنکنگهداشتنوشست وشوباآبسردموارددیگریاستکهبایدبهآنتوجهداشتهباشند

نشستنطولانیرویصندلی،لباس هایتنگوپلاستیکیودمایبالایناحیهتناسلیمی تواندبرکیفیتوتحرکاسپرم هانقشمنفیداشتهباشدبهعلاوهتوجهداشتهباشیدبرایاقدامبهبارداریحتمابایدسیگار،قلیان،مواد مخدروالکلراکناربگذاریدتماماینمواردمی تواندتحرکاسپرم هاراکمکردهورویباروریتاثیرمنفیداشتهباشد

 

,میخواهید,بارداری,سالمی,[categoriy]

اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید

برایپیشگیریازبروزمشکلاتدربارداریتاحدامکانازامواجمغناطیسیدوریکنید

 
موادغذاییرادرظروفپلاستیکینگهدارینکنید
به طورکلیموادشیمیاییمی توانندتاثیراتمخربیبرسلامتانسانداشتهباشندوبهتراستبااینموادتماسنداشتهباشید

تاثیرتماسباموادشیمیاییآنینیستودردرازمدتمی تواننتیجهآنرامشاهدهکردامابااین حالبرایبارداریلازماستکهبه طوراکیدازتماسباموادشیمیاییپرهیزکنیدموادشیمیاییمثلدی اکسین هایافوران هاازجملهموادشیمیاییهستندکهبایدازآندوریکردومهم ترینبارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان - تولیدآنهمسوزاندنزباله هاستمسئولانبایدنظارتبیشتریبراینقضیهداشتهباشند

فتالات هاموادشیمیاییدیگریهستندکهبراثرنگهداریموادغذاییدرظروفپلاستیکیممکناستبهبدنواردشوند،بنابراینبایداینفرهنگدرخانواده هاجابیفتدکهبه عنوانیکروشبهداشتیموادغذاییرادرظروفشیشه اینگهداریکنندبه علاوهلوازمآرایشیهمحاویفتالاتهستندبنابراینتاحدامکاندرایندوران،بهچنینمسائلیتوجهداشتهباشید

بی خیالشوینده هاشوید
انواعشوینده هایقویوسفیدکننده هامورددیگریاستکهتوصیهمی کنیمبرایبارداریایمنازآندوریشودتماسباسفیدکننده هایاجرمگیرهایقویواستنشاقبخاراتآنمی تواندبسیارخطرناکباشدانواعخوشبوکننده هاراهممی تواندرهمینگروهجادادعلاوهبرتاثیرطولانی مدتاینموادوبروزبیماری هایریویوسرطان،تماسواستنشاقاینموادمی تواندبرهورمون هایمردانهوزنانهتاثیرمخرببگذارد

بهعلاوهتماسباموادشویندهقویحیندورانبارداریممکناستمشکلاتینظیرآسیب پذیریدربرابربیماریآسمدرنوزادان،ایجادعوارضعصبیدرجنین،تاثیربرشیردهیورابههمراهداشتهباشدبهعلاوهبایدگفتبرخیازاینموادشیمیاییمی توانندبرکیفیتیاتعداداسپرم هایمردانتاثیرمخربداشتهباشند 

 

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان - مجلهسیبسبزبرترینها[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اگر میخواهید بارداری سالمی داشته باشید -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات