بچه خوره در زنان باردار -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,خوره,زنان,باردار,[categoriy]

بچه خوره در زنان باردار

بچه خوره در زنان باردار -آکاخوره,زنان,باردار

آکاایران: بچه خوره در زنان باردار

به گزارش آکاایران: حاملگیمولاریاپوچکهدرمیانعوامبهبچهخورهنیزمعروفاست

 

حاملگیمولاریاپوچکهدرمیانعوامبهبچهخورهنیزمعروفاست،زمانیرخمیدهدکهدرتخمبارورشده،بهدنبالبروزاختلالدرلقاحاسپرموتخمک،ناهنجاریهایخاصیوجودداشتهباشدبهاینمعناکهتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودکهبهآنمولکاملگفتهمیشودیااینکهبهشکلغیرطبیعیرشدمیکندونمیتواندزندهبماندمولنسبی

نکتهبسیارمهمدرموردحاملگیپوچیامولارآناستکهبرخلافتصوریکهنسبتبهایننوعبارداریهادرزنانوجودداردوآنانرانسبتبهامکانبارداریهایبعدیشاندچارتردیدمیکند،نهتنهاخانمهاپسازطیدورهدرمانکاملاینبیماریمیتوانندباردارشوند،بلکهحتیبهدنبالبدخیمشدناینبیماریوطیدورهشیمیدرمانینیزامکانبارداریمجدددراکثرمواردوجوددارد

دکترعشوریمقدم،متخصصزنانوزایماندراینبارهمیگوید
بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیطیششماهپسازدرمانحاملگیمولاروتائیدپایینبودنسطحاینهورمونبهاینمعناستکهبیمارمیتواندباخیالراحتباردارشود،زیرااحتمالعوداینبیماریبسیارکموحدودیکدرصداست


چندبرابرشدنکروموزومها
درحاملگیهایطبیعی،تخمبارورشدهدارایکروموزومازپدروکروموزومازمادراستدراغلبحامگلیهایمولارکامل،کروموزومهایمادردرتخمبارورشدهوجودنداردوکروموزومهایپدرنسخهایدیگرراتکثیرمیکند،بنابرایندونسخهازکروموزومهایپدردرتخموجودداردوهیچکروموزومیازمادردرآنموجودنیست

دراینحالت،جنین،کیسهجنینییاهیچبافتجفتیطبیعیوجودنداردوجفتتودهایازکیسههایشبیهخوشهانگورراتشکیلمیدهد

وجودکروموزومهایپدریدرحاملگیمولاربهمعناینقشداشتنپدردرایننوعحاملگیهانیستالبتهدربیشترحاملگیهایمولارجزئی،درتخمبارورشدهکروموزومهایمکملمادرنیزوجوددارد،اماکروموزومهایپدردوبرابرمیشود،بنابراینبهجایکروموزوم،کروموزوموجودخواهدداشت

بهاینترتیبدرمیانتودهبافتغیرطبیعیکهشبیهخوشهانگوراست،چندبافتجفتیبهوجودخواهدآمدوجنینرشدخودراآغارمیکند،بنابراینممکناستجنینیافقطتعدادیبافتجفتییاکیسهجنینیوجودداشتهباشداماحتیاگرجنینیبهوجودبیایددربیشترمواردآنقدرغیرطبیعیاستکهنمیتواندزندهبماند

باوجودترسناشیازایننوعبارداریهایغیرطبیعی،پسازطیشدندورهدرماناینبیماری،نهتنهاامکانبارداریمجددوجودخواهدداشت،بلکهعوارضجسمیناشیازحاملگیمولارنیزبهطورکاملرفعخواهدشد

 

بارداریدرسنپایینیابالا
اصلیتریننشانهتشخیصیحاملگیمولاریاتومورهایوابستهبهجفت،بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیاستکهاگربسیاربالاترازحدبارداریهایطبیعیباشد،شکایننوعحاملگیهاراافزایشمیدهدگرچهسونوگرافینیزدرصورتیکهمولکاملباشد،یعنیجنینیتشکیلنشدهباشد،درهفتههایاولبارداریقابلتشخیصاست

اینبیماریدرخانمهاییکهدرسنینبسیارپایینزیرسالیاخیلیبالابیشازسالباردارشوند،بیشتردیدهمیشودبهبیاندیگرهرچهسنمادربیشترباشد،خطربیماریبیشتراست

البتهدربرخیمطالعاتدیدهشدهاستمصرفدرازمدتقرصهایضدبارداریومصرفدخانیاتنیزمیتوانددربروزانواعیازمولموثرباشدهمینطوردیدهشدهکهکمبودویتامینوترکیباتیکهبتاکاروتنداردنیزمیتواندزمینهسازانواعیازبیماریمولباشدهمچنینممکناستسنبالایپدرنیزازعواملموثردربروزایننوعحاملگیهاباشد


ازخونریزیهایپراکندهتاتهوعوتورمشکم
متخصصانزنانوزایمانتاکیدمیکنندکهیکحاملگیمولارمیتواندابتداعلائمیکحاملگیمعمولیمانندخونریزیهایپراکندهراداشتهباشد،اماپسازمدتیلکههایاخونریزیبیشتریرابههمراهخواهدداشتاینخونریزیمیتواندششهفتهپسازحاملگییادیرترازآنآغازشودهمچنینممکناستباحالتتهوعواستفراغشدید،انقباضیاتورمشکمهمراهباشد

دکترعشوریبهبزرگشدناندازهرحمبیشازحدمعمولبرایحاملگیچندهفتهای،پرکاریتیروئیدیاوجودکیستهایتخمدانیبهعنواننشانههایدیگرحاملگیمولاراشارهمیکندومیگوید

«البتهبررسیسطحهورمونبارداریومشاهداتاینبیماریمیتواندبهدنبالسقطیاحتییکحاملگیطبیعیوپساززایماناتفاقبیفتددرموردمولهایمعمولی،اقدامبرایکورتاژخارجکردنمحصولاتجفتیازرحمبهعنوانبهترینراهکاردرمانیصورتمیگیرد،امادرموردمولهایمهاجممولهاییکهحالتبدخیمیداردنیازبهشیمیدرمانیوبررسیهایبیشتردارد،زیراممکناستبیماریبهجاهایدیگرازجملهریه،کبدیامغزانتشارپیداکندوباعثخطراتبیشتریبرایبیمارشود»


درمانقطعیبرایبارداریمولار
بهگفتهدکترعشوری،خوشبختانهبیشترمبتلایانبهحاملگیهایمولارحتیمبتلایانبهانواعبدخیمآنبهطورقطعیدرمانمیشوندوپسازپیگیریمناسبحداقلیکسالهمیتوانندباردارشوند،یعنیاحتمالاینکهحاملگیبعدیبهدلیلشیمیدرمانیبامشکلیروبهروشود،وجودنداردواحتمالبروزمولمجددهمبسیارکماست

اینمتخصصزناناضافهمیکند«درمولهایمعمولیپسازبررسیهایششماههوتائیدپایینبودنسطحهورمونبتااچسیجیامکانبارداریمجددوجودداردامااینبررسیهادرانواعبدخیمبیماریبایدتاحداقلیکسالادامهیابدودراینمدتنیزبایدازقرصهایپیشگیریازبارداریاستفادهشودخطرافزایشاحتمالمرگجنین،نقصمادرزادی،زایمانزودرسیادیگرعواقب،پسازدرمانحاملگیمولاروجودنداردالبتهانجامبررسیهاحتیپسازبارداریوزایماننیزضروریاست»

یکیازسئوالاتزنانباردارایناستکهآیادرصورتتشکیلنشدنقلبجنینبایدسقطصورتپذیردویابهبارداریادامهداد؟
دراینرابطهدکترآرینجراحومتخصصزنان،زایمانونازاییمیگوید
«قلبجنینازهفتهششمگاهاوازهفتههفتمقطعابایدباسونوگرافیدیدهشودوحتینوارآنترسیمشودواگردیدهنشودیاحاملگیدیرتراتفاقافتادهویاجنینرشدشدچاراشکالاست

ولیدرهفتهدوازدهمحتمابایدجنیندارایقلبباضربانمنظمبینتاضربهدردقیقهباشد،درغیراینصورتجنینازبینرفتهوحتمابایدسقطشود

ادامهدادنبهحاملگیجنینفاقدقلببرایمدتبیشازیکماهگاهیممکناستتغییراتهیداتیفرمیابچهخورهرابهوجودآوردکهتوجهودقتدرمانیبیشتریرامیطلبد»

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان - تبیان[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بچه خوره در زنان باردار -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات