هشت پل زیبای جهان + تصاویر -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- هشت پل زیبای جهان + تصاویر

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران:  زیباترینپلهایجهانمعماریچشمنوازیدارندکهدرعینکاربردیبودنهنرماندگاریدرتاریخمحسوبمیشوند

ازآغازتمدنها،پلهایکیازمفیدترینوشگفتانگیزترینخلاقیتهایانسانبهشمارمیرفتند،برخیازآنهاتبدیلبهنشانههایمعماریونمادهایشهرستانهایبزرگشدهاند،درعینحالیکیازشگفتیهایآنهاایناستکهحتیهنگامیکهبسیارشکنندهبهنظرمیرسند،قادربهتحملوزنبسیارزیادیهستندمادراینجا۸تااززیباترینپلهایجهانراکهمجذوبزیباییوشکوهآنهاشدهایم،برایشماانتخابکردهایم

میلو
پلمیلو،بلندترینپلجادهایجهاندرجنوبفرانسهاست،اینپلتنهابهدلیلظاهرچشمنوازشنیستکهیکیاززیباترینپلهایجهانمحسوبمیشود،بلکهبهدلیلارتفاع۳۴۳متریپایههایشمعروفشدهاستجادهرویآن۲۴۶۰مترودربالایرودخانهتارنساختهشدهاست

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

هشت پل زیبای جهان + تصاویر -آکازیبای,جهان,تصاویر

آکاایران: هشت پل زیبای جهان + تصاویر

پلمیلو،بلندترینپلجادهایجهاندرجنوبفرانسهاست

 

 پلگلدنگیت
 احتمالامعروفترینپلدرجهانهمراهباپلتاورلندن،پلگلدنگیتاستکههیچرکوردخاصیدرزمینهارتفاعیاطولآنوجودندارد،امابهلطفنوعطراحیآنکهکاملانوآورانهاستبهعنوانیکیاززیباترینپلهایجهانمحسوبمیشودبسیاریازمردمتعجبمیکنندکهچگونهیکپلعظیمرامیتوانبهتنهاییباکابلبهحالتتعلیقدرآورد

بهجاییکتکسیم،کابلهایاینپلازهزارانسیمکوچکتربهمنظورایجادیککابلفوقالعادهگسترده،تشکیلشدهاندکهبرایمحافظتاززنگزدگیدرپوششیفولادیقراردارندبرایکسانیکهکنجکاونددرموردتعدادسیمهایکابلیکهدرپلگلدنگیتمورداستفادهقرارگرفتهاستبدانند،پاسخاینسوالممکناستآنهاراشوکهکند۲۷۵۷۲کابلدرساختارآنبکاررفتهاست 

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

پلگلدنگیتبهعنوانیکیاززیباترینپلهایجهانمحسوبمیشود

 

 پلبندرگاهسیدنی
بدیهیاستکهاینیکیازشاهکارهایزیبایمعماریپلبندرگاهسیدنیاست،امازیباییتنهادلیلینیستکهپلبندرگاهسیدنیرابهلیستزیباترینپلهایجهاناضافهمیکنددرحالیکهاکثرپلهاتنهاچندلایندارند،پلبندرگاهسیدنیدرواقعیکبزرگراهبهحالتتعلیقاستکهباهشتلاینبرایاتومبیل،دولاینبرایتراموا،لایندوچرخهویکراهروعابرپیادههمراهاستبرایپشتیبانیازتعدادزیادلاینها،اینپلبسیاربزرگساختهشدهاستوعرضقابلتوجه۴۹متریدارد؛کهلقبوسیعتریندهانهپلبلنددرجهانراازآنخودکردهاست

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

 یکیازشاهکارهایزیبایمعماریپلبندرگاهسیدنیاست

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

 

 پلهلیکس
پلهلیکسمعماریکاملامتفاوتیازآنچهشماممکناستازیکپلانتظارداشتهباشید،ذاردهلیکستحتتاثیرزیباییمنحصربهفردخودتبدیلبهیکیاززیباترینپلهایجهانشدهاستساختارآنازهزارمیلهفلزیتشکیلشدهواینمیلههایفلزیبهصورتیکمارپیچطولانیطراحیشدهانددرشب،پلهلیکسباکمکیکسریازچراغهایپراکندهکهدرسراسرآنوجودداردوطراحیمارپیچآنرابرجستهمیکنند،زیباترمیشود 

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

  پلهلیکسمعماریکاملامتفاوتیازآنچهشماممکناستازیکپلانتظارداشتهباشید،ارد

 
لنکاویاسکای
لنکاویاسکاینیزمانندگلدنگیتبهحالتتعلیقطراحیشدهاستتمامساختارآنتوسط۸کابل۸۱۵متریبهسمتبالا،معلقوآویزاناستارتفاعپل۷۰۰مترازسطحدریاوطولآن۱۲۵متروعرضپیادهرویآن۱۸متراستاینپلچندینباربازسازیوتعمیرشدهاست 

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

 لنکاویاسکاینیزمانندگلدنگیتبهحالتتعلیقطراحیشدهاست

 
پلاینفینیتی
اینپلیکیازقابلتوجهترینپلهادرلیستزیباترینپلهایجهاناستکهمعماریمدرنیداردطراحیآنبهگونهایاستکهزمانیکهبررویآبزیرآنمنعکسمیشودشبیهبهیکنمادبینهایتدرمیآیدامانهتنهااین،چیزیکهواقعادرموردآنجالباستطراحیچراغهایروشنآندردوطرفمسیرپیادهرو،استکههرزمانکهیکفردرویآنپیادهرویمیکندتغییررنگمیدهد

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

 پلاینفینیتییکیازقابلتوجهترینپلهادرلیستزیباترینپلهایجهاناست

 

 پلتاور
یکیاززیباترینپلهایجهانبهنامپلتاورکهدرسال۱۸۹۴درانگلستانساختهشده،بدونشکمعروفترینپلدرجهاناستویکیازجاذبههایتوریستیاصلیدرلندنمحسوبمیشودتاورسبکقلعههایقرونوسطاییاست،اینپل،بخشمهمیازسیستمحملونقللندنرادربرداردکهیکیازاتصالاتاصلیبیندوطرفرودخانهتیمزاست

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

یکیاززیباترینپلهایجهانبهنامپلتاوراستکهدرسال۱۸۹۴درانگلستانساختهشده


پلخواجو
پلخواجویاصفهانبابیستوسهقوسسنگییکیاززیباترینپلهایجهاناستاینپلنهتنهادوطرفرودخانهزایندهرودراپیوندمیدهد،بلکهبهعنوانیکسدتنظیمجریانرودخانهعملمیکندپلخواجوازقرن۱۷امهنگامیکهبهدرخواستیکیپادشاهصفوی،شاهعباسدومساختهشد،بهعنوانیکیازمکانهایگردشگریدرآمدکهگردشگرانجهانرامسحورزیباییوخلاقیتمعماریخودمیکردوهمچنانهمدرزمرهزیباترینپلهایجهاناست  

,زیبای,جهان,تصاویر,[categoriy]

هشت پل زیبای جهان تصاویر

پلخواجویاصفهانبابیستوسهقوسسنگییکیاززیباترینپلهایجهاناست

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «هشت پل زیبای جهان + تصاویر -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات