با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید + تصاویر -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید + تصاویر

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران: اروپاسرشارازجاذبههایتوریستیاستکهبسیاریازآنانجاذبههایمدرنمحسوبمیشوندامابرخیاززیباترینوقدیمیترینکاخهایجهاننیزدراینقارهقراردارند

 اینکاخهابیانگراهمیتیاستکهاروپاییانبهمیراثفرهنگیواماکنتاریخیخودنشانمیدهندبسیاریازاینکاخهادرمعرضرطوبتوتخریبهستندامامعماریعلمیوازآنمهمترحفاظتهایدقیقباعثشدهاستکهاینکاخهایزیبابعدازچندینقرنهنوزپابرجاومیزبانتوریستهایفراوانیدرطولسالباشنددرادامهتااززیباترینقلعههایاروپامعرفیمیشود

 
نوشوانشتاینآلمان
اینقلعهقرننوزدهمیآلمانکهشمایلیمانندکاخپریانداردالهامبخشبسیاریازقلعههادرانمیشنهایمعروفمثلزیبایخفتهوسیندرلابودهاستاینقلعهپسازمرگشاهلودویکبرایبازدیدعمومیبازشدهاست

,زیباترین,اروپا,آشنا,[categoriy]

با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید تصاویر

با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید + تصاویر -آکازیباترین,اروپا,آشنا,تصاویر

آکاایران: با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید + تصاویر

نوشوانشتاینآلمانالهامبخشبسیاریازقلعههادرانمیشنهایمعروفمثلزیبایخفتهبودهاست

 

کاخشنونسوفرانسه
اینکاخیکیاززیباترینکاخهایفرانسهدرشهرشنونسونزدیکپاریساستانعکاساینکاخدرآبازمناظرمثالزدنیستدراینکاخمجموعهایازنقاشیهامبلمانوآثارهنریدورانرنسانسنگهداریمیشود

,زیباترین,اروپا,آشنا,[categoriy]

با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید تصاویر

کاخشنونسوفرانسه،یکیاززیباترینکاخهایفرانسهدرشهرشنونسونزدیکپاریساست


قلعهمیرامارهایتالیا
اینقلعهزیبانیزباسبکیالتقاطیوالبتهقابلتوجهبهقرننوزدهمتعلقداردودرسالبهپایانرسیدهاستاینکاخدرمنطقهتریستامشرفبهدریایآدریاتیکقراردارد  

قلعهمیرامارهایتالیاباسبکیالتقاطیوالبتهقابلتوجهبهقرننوزدهمتعلقدارد

 
قلعهپراگجمهوریچک
یکیازبزرگترینقلعههاوالبتهزیباترینآنهادرپراگقراردارد

منظرهاینکاخدرشببسیارچشمنوازاستالبتهاینکاخبسیارقدیمیدرقرنامدچارآتشسوزیشدوقسمتآننابودشدامابعدازبازسازیاینکاززیباترینچشماندازهایاروپاست  

,زیباترین,اروپا,آشنا,[categoriy]

با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید تصاویر

منظرهقلعهپراگجمهوریچکدرشببسیارچشمنوازاست

 

قلعهآشفوردایرلند
اینقلعهبسیارقدیمیمربوطبهقرنسیزدهماستامابهخوبیمحافظتوبازسازیشدهبهنحویکهدرآنازبازدیدکنندگانپذیراییاشرافیمیشودومناظراطرافآنبسیارزیباوروحنوازاست  

,زیباترین,اروپا,آشنا,[categoriy]

با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید تصاویر

قلعهآشفوردایرلند، مربوطبهقرنسیزدهماستامابهخوبیمحافظتوبازسازیشده

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -

 [ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «با زیباترین کاخ های اروپا آشنا شوید + تصاویر -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات