ماچوپیچو، شهری مرموز -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- ماچوپیچو، شهری مرموز

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران: ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

ماچوپیچو، شهری مرموز -آکاماچوپیچو,شهری,مرموز

آکاایران: ماچوپیچو، شهری مرموز

 ماچوپیچودرکیلومتریشمالغربیکوسکوواقعشدهاست

 

 شایدتاکنوننامماچوپیچورادرفیلمهایاانیمیشنهاییباتمماجراجوییشنیدهباشیدشهریمرموزکهمطابقبامعماریاینکاهاساختهشدهوآنچناناینروزهاموردتوجهقرارداردکهلقبیکیازعجایتهفتگانهدنیایمتمدنرانیزبداندادهاند؛شهریکههمهچیزآنهمانندنامشپررمزورازاستبراساساطلاعاتموجود،اینکاهااینشهررادراوایلقرنمیلادیآغازکردهبودندبراساسشواهدباستان شناسی،ماچوپیچوشهریمعمولینبودهوازآنبهعنوانخلوت گاهیبرایگذراناوقاتفراغتبزرگاناینکااستفادهمی شدهاست


درساختبیشترسازههایاینشهرازهیچگونهملاتیاستفادهنشدهاستومعماراناینکاهابابرشهایشگفتانگیزودقیقسنگهااینشهررابناکردهاند

ماچوپیچودرکیلومتریشمالغربیکوسکو،دربالاتریننقطهٔکوهماچوپیچو،متربالاترازسطحدریاواقعشده استایناثرازمهم ترینآثارباستانشناسیدرآمریکایجنوبیوپربیننده ترینجاذبهٔتوریستیکشورپرومحسوبمیشود

اینشهرجزمیزاثثبتشدهیونسکوبودهونقشمهمیدرافزایشدرآمدهایارزیدولتپروداردالبتهحضورپیوستهگردشگراندراینمطنقهنگرانیهاییرادررابطهباتخریبآثارتاریخیموجوددرآنایجادکردهاستدرادامهمطلبتصاویریازماچوپیچومیبینیم

 

  ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

ماچوپیچودربالاتریننقطهٔکوهماچوپیچو،متربالاترازسطحدریاواقعشده است

  ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

ماچوپیچوازمهم ترینآثارباستانشناسیدرآمریکایجنوبیاست

  ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

ماچوپیچوپربیننده ترینجاذبهٔتوریستیکشورپرومحسوبمیشود

    ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

 ماچوپیچوجزمیزاثثبتشدهیونسکوبودهونقشمهمیدرافزایشدرآمدهایارزیدولتپرودارد

    ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

ماچوپیچوشهریمرموزاستکهمطابقبامعماریاینکاهاساختهشدهاست

   ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

 اینکاهاساختشهرماچوپیچورادراوایلقرنمیلادیآغازکردهبودند

     ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

درساختبیشترسازههایشهرماچوپیچوازهیچگونهملاتیاستفادهنشدهاست

  ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

 معماراناینکاهابابرشهایشگفتانگیزودقیقسنگها،شهرماچوپیچورابناکردهاند

    ,ماچوپیچو,شهری,مرموز,[categoriy]

ماچوپیچو، شهری مرموز

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ماچوپیچو، شهری مرموز -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات