هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند + تصاویر -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند + تصاویر

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران: ساکنینهیواریبازار،روستاییدورافتادهدرهند،بابرنامه ریزیکاریکردندکهامروزبهثروتمندترینروستایاینکشورتبدیل شده اند

 

ساکنینهیواریبازار،روستاییدورافتادهدرناحیه یاحمدنجارازایالتماهاراشترایهند،بابرنامه ریزیکاریکردندکهازیکمنطقه یکم جمعیتدرنیمه یدهه،امروزبهثروتمندترینروستایاینکشورتبدیل شده اند

,هیواری,بازار,ثروتمندترین,[categoriy]

هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند تصاویر

هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند + تصاویر -آکاهیواری,بازار,ثروتمندترین,روستای,تصاویر

آکاایران: هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند + تصاویر

هیواریبازار،روستاییدورافتادهدرهند

 

 اخیراًرشدناخالصملیاینروستابهبالاترینحددرمیانکلروستاهایکشوررسیدهاستجمعیتِنفریِآنازمتوسطدرآمدروپیهایدرماهمعادلدلاربرخوردارندبه علاوهحدودخانوادهازخانواراینروستامیلیونرهستندهرسالمحصولاتفراوانیازپیاز،سیب زمینیوارزناززمین هایکشاورزیمنطقهبرداشتمی شودوتصوراین کهتاهمینچندسالپیشایناراضیبایربودندوکسیبهآن هاتوجهینمی کرد،دشواراست

تانیمه یدهه یایندهکدهبسیارفقیربودوهنوزتحتتأثیرعواقبقحطیشدیدسالقرارداشتمردمافسردهوناامیدشدهوتلاشبرایزندهماندندشوارشدهبودمردمکم کمبهمشروباتالکلیرویآوردندووضعیتبدترشددرنتیجهحدوددرصدجمعیتروستا،ازآنجامهاجرتکردندمابقیهمهیچهدفوایده ایبرایآیندهنداشتندکدخدایروستابسیارپیربودوهیچتصوریدربارهوضعیتروستانداشتبدینترتیبجواناناحساسکردندکهبهحمایتوراهنماییرهبریقدرتمندتراحتیاجدارند

سالآن هابهسراغپوپاتروپاوار،تنهافردتحصیل کردهروستارفتندکهازقضااوهمبهدنبالیافتنکاراداریقصدمهاجرتداشت؛امامردمنقشهجدیدیبرایاوریختهبودندوازویخواستندبه عنواننامزددرانتخاباتمحلیشرکتکندکهاودرابتداتمایلینداشتامانهایتاًبه عنوان«سرپنج»رییسگروهحاکمبریکروستاانتخابشد

,هیواری,بازار,ثروتمندترین,[categoriy]

هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند تصاویر

هیواریبازارثروتمندترینروستایهند

 
ویپسازرسیدنبهاینمنصبجدید،درآغازکارمردمراراضیکردمیکده هاراتعطیلکنندسپسبرایاعطایوامبهکشاورزانبی بضاعتازبانکماهاراشتراتلاشکردوبخشیازمنابعمالیراصرفارتقایسیستمآبمنطقه،جمع آوریآببارانوطرح هایذخیرهآبکرداوروستاییانرابهساختخاک ریزخاکی،خاک ریزسنگیوسدکنترلیواداشتدرنهایتپروژه یاوجوابدادبه گونه ایکهذره ایآبدراینروستاکهمتوسطبارشسالیاندرآنفقطاینچبود،بههدرنمی رفتودرفصلبارندگیسطحزمین هایزیرکشتازجریببههکتاررسیدمشکلکمبودآبحلشد،مهاجرانبه تدریجبهروستابرگشتندوتعدادخانوارهاازبهرسیدمردمخوشحال تربودندبیشترباهمهمکاریمی کردندودرحلمشکلاتبههمیاریمی رساندند

پاوارسیستم هاییراطراحیکردهبودکهدرآندویاسهخانوادهبهکمکهمبایدرویمزارعشانکارمی کردندبدینطریقایجادجامعه ایمتحدواجتنابازاستخدامکارگرانرادرمیانمردمکجاانداخت 

,هیواری,بازار,ثروتمندترین,[categoriy]

هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند تصاویر

هیواریبازاردرهند


اکنونهیواربارشدروزافزوننظموقانونبهالگوییبرایدیگرروستاهاتبدیل شدهاست 

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «هیواری بازار، ثروتمندترین روستای هند + تصاویر -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات