مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران: کوهستانشمالتهران،پررفتوآمدترینمنطقهکوهستانیایرانویکیازمسیرهایپررفتوآمدکوهپیماییدرجهاناستبههمیننسبتدراینمنطقهکوهستانیحوادثتلخبسیارینیزرخدادهاست

مسیرهایایمن
درابتدایمسیرهایکوهستانشمالتهران،قهوهخانهورستورانفراواناستوبههمیندلیلبسیاریازافراد،بهقصدتفریحواردمسیرهایآنمیشوندوبانداشتنوسایل،تجربهوشناختازمسیرها،اقدامبهصعودانفرادییابدونتجهیزاتمیکنندواین،بهویژهدرزمستانخطرهایجدیبهدنبالدارددرادامهمسیرهایامنکوهنوردیشمالتهرانوسپسمسیرهایپرخطررامعرفیمیکنیم


,مسیرهای,کوهنوردی,شمال,[categoriy]

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران -آکامسیرهای,کوهنوردی,شمال,تهران

آکاایران: مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

مسیرهایایمنکوهستانشمالتهران

 
مسیرکُلَکچال
آغازاینمسیرپارکجمشیدیهاستوازایننقطهپسازحدوددوساعتکوهپیماییدرمسیریباپهنایزیاد،زیگزاگوکمشیببهمجتمعکلکچالباارتفاعمترمیرسیموجودمجتمعکوهستانکلکچالکهمدیریتآنوابستهبهوزارتآموزشوپرورشاست،یکیازجذابیتهایاینمسیراستدرمحوطهمجتمعکلکچال،برجدیدنیکلکچالقرارداردکهبهصورتنمادیبرایشناساییاینمسیردرآمدهاست

,مسیرهای,کوهنوردی,شمال,[categoriy]

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

 مسیرکوهنوردیکُلَکچال


کوهپیماییازپارک جمشیدیهتامجتمعکلکچالخطرخاصیندارد،امادرفصلزمستانبهدلیلترددزیاد،یخزدهولغزندهاستوبهتراستاگرلباسوکفشمجهزندارید،دستکمیخشکنبهکفکفشخودبستهوباتومکوهنوردیبههمراهداشتهباشید

درسایرفصلهامیتوانازمجتمعکلکچالبهسمتشمالغربی،بهطرفگردنهایوسیعبهنامگرزدرهرفتکهازآنجایالشمالشرقیبهسمتقلهکلکچالباارتفاعمترمیرودوامتدادمسیربهسمتغرببهپناهگاهشیرپلامنتهیمیشود

مسیرکلکچالبهشیرپلادرفصلسرماانباشتهازبرفاستوتاکنونچندنفردراینمسیربراثرریزشبهمنجانباختهاندیادچارحادثهشدهاند

 

دارآباد
ابتدایاینمسیر،درشمالشرقیشمیراناستپسازمنطقهایکهبهپارکینگمشهوراستوتابلویراهنمایروددرههاونقاطمشهورارتفاعاتدارآباددرآننصبشدهاست،باعبورازپلیکوچکوکمیارتفاعگرفتن،بهکافهایکوهستانیخواهیدرسیددرادامه،مسیرمشخصیدربالادستشرقیرودخانهبهسمتشمالامتدادمییابد

,مسیرهای,کوهنوردی,شمال,[categoriy]

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

مسیرکوهنوردیدارآباد

 

 سپس،مسیربهابتدایدرهکوچکیدرسمتشرقمیرسداینجایکدوراهیوجودداردیکراهمسیریاستکهبهتدریجیدرشیبیتندیالشنسیاهروبهشمالشرقیامتدادیافتهاستوپسازحدوددوساعتبرلبهیالجنوبیقلهوازآنجاروبهشمالوروییالباشیبملایمبهقلهدارآبادباارتفاعمترمنتهیمیشودودیگریراهیاستکهدرامتداددرهاصلیبهگردشگاههایحاشیهرودوآبشارهایبالادستختممیشود

بایدتوجهداشتبرایدسترسیبهقلهممکناستدرتابستانبتوانمسیرهایدیگریراهمانتخابکردکهالبتهتوصیهنمیشود؛ولیکندرزمستان،بایدحتماازمسیریالشنسیاهاستفادهکرد،چوناحتمالریزشبهمندرسایرمسیرهازیاداستوتاکنونجانچندنفرراگرفتهاستهمچنیناحتمالریزشبهمنازبالایچشمهدرازلشپسازبارشبرفتازهوجوددارد

 

ولنجکتلهکابینتوچال
مبدااینمسیرولنجکاستوپسازپارکینگ،تاایستگاهیکتلهکابینمسیرآسفالتاست

درادامه،مسیرمناسبراهپیماییبهصورتمارپیچوباشیبکمتاایستگاهدومتلهکابینحدودیکساعتطولمیکشد  

,مسیرهای,کوهنوردی,شمال,[categoriy]

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

مسیرکوهنوردیولنجک 

 
ازایستگاهدومتاایستگاهپنج،هیچایستگاهیارستورانیوجودندارددراینبخشازمسیرکهراهپیماییدرآندرشرایطعادیحدودسهساعتطولمیکشد،خطرهایبهمن،سقوط،گمشدنوتحلیلانرژیوجوددارددرایستگاهمجتمعیرفاهیوجودداردکهپناهگاهمحسوبنمیشودوخدماتکوهنوردیارائهنمیکندوبیشترپذیرایگردشگرانعمومیاست

پسازایستگاهپنجدرنهایتباحدودچهارساعتصعودوگذشتنازایستگاههفت،مسیربهقلهتوچالمنتهیمیشودکوهنوردیدراینمسیر،بهویژهدرفصلزمستانخطراتخاصخودراداردومستلزمبرنامهریزیجدیاستکوهپیمایانیکهدراینمسیرباتلهکابینترددمیکنندبایدبهتفاوتدمایناگهانیبینمبداصعودومقصد،توجهداشتهباشندوباپوشاکمناسبوهمهوایییعنیتطبیقتدریجیبدنباتفاوتفشارناشیازاختلافارتفاع،نسبتبهورودبهمناطقبالادستاقدامکننداینامر،بهویژهبرایکودکانازاهمیتبیشتریبرخورداراست


مسیردربندیاشیرپلا
شروعاینمسیر،میدانسربندمجسمهکوهنوردبهارتفاعمتراستوبرایرسیدنبهقلهتوچالدرادامهبایدازآبادیپسقلعه،پناهگاهشیرپلاوجانپناهامیریعبورکرد

مسیرسربندشیرپلاتوچال،باوجودبرخیخطرات،کوتاهترینمسیرصعودبهقلهتوچالاستوبیشترینتردددراینمسیرصورتمیگیردقسمتهاییازمسیرمنتهیبهشیرپلاکاملاپرشیبوسنگیاست،تاآنجاکهبهناچاردرنقاطیپلههایفلزیکارگذشتهشدهوطنابکشیشدهاست 

,مسیرهای,کوهنوردی,شمال,[categoriy]

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

 مسیرکوهنوردیسربندشیرپلا

 

کوهپیماییدراینمسیربهویژهدرزمستاندشواراست،زیراقسمتهاییازمسیرپاییندستبهدلیلترددروزانهکاملایخمیزند،درحفرههاودرههایکوچکوبزرگمسیر،برفزیادیمینشیندویالمنتهیبهقلهنیزبسیاربادگیراست

درمسیرمیدانسربندتاقلهتوچالدوراهیهایفراوانیهستندکهبهنقاطمختلفیهمچونبندیخچالمحلتمرینسنگنوردیدرهاوسون،مجتمعکلکچال،قلهاسپیلت،ایستگاهپنجتلهکابینوسایرمسیرهافرعیختممیشونددرفصلزمستانتجربهکردنمسیرهایفرعیخطرناکاستومیتواندبسیارتلخباشددرسایرفصلهانیزبدونتجربه،آمادگیوراهنماییدراینمسیرهاگامنگذارید

برخیازکوهپیمایان،بهقصدرسیدنبهقلهتوچالوبهامیدپایینآمدنسریعباتلهکابین،بدونتوجهبهشرایطجویاقدامبهصعودمیکننددراینمواقعگاهمدتصعودطولانیمیشودوشخصهنگامیبهایستگاهتلهکابینمیرسدکهدیگرتعطیلشدهاست

بایدتوجهداشتکهفعالیتتلهکابیندرشرایطنامساعدجویمتوقفمیشود،همچنینزمانفعالیتآندرزمستانحداکثرتاحدودساعتاستودرارائهخدمات،برایاسکیبازاناولویتقائلاست

درشیرپلایکمجتمعکوهستانیفعالاستکهبهکوهنوردانخدماتیازقبیلغذاوحتیمحلخوابارائهمیدهددرمیانهراهشیرپلابهقلهتوچال،درارتفاعمتریجانپناهامیریقرارداردکهفاقدهرگونهامکاناترفاهیاستوگاهنیروهایاطلاعرسانیدرروزهایتعطیلدرآنمستقرهستندهمچنینجانپناهیرویقلهتوچالوجودداردکهدرزمستانبسیارسردوگاهانباشتهازبرفاستونبایدبهآنامیدزیادیبست

جبههشمالیتوچالبسیاروسیعوکوهنوردیدرآنمنطقهدرزمستانباخطرهاییهمچونگمشدن،تحلیلانرژی،بهمنزدگیوهمراهاستزمانیکهبهخطالراسنزدیکهستید،بهویژهدرهواینامناسب،ازمنحرفشدنبهآنسواجتنابکنید

درکهپلنگچال
سراسراینمسیرتاپناهگاهپلنگچالبهارتفاعمتر،ازداخلدرهزیبایپلنگچالوازکناررودخانهمیگذردکهیکیاززیباترینمسیرهادرارتفاعاتشمالتهراناستدرهدرکهبرایکوهپیماییزمستانی،تامنطقهایبهنام«اذغالچال»امنومناسباست  

,مسیرهای,کوهنوردی,شمال,[categoriy]

مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران

 مسیرکوهنوردیدرکه


ادامهمسیروارتفاعاتبالاترازآندرزمستان،احتمالریزشبهمنوجوددارددراینمسیرافرادیبراثرریزشبهمنمصدومیاکشتهشدهاند

درنیمهراهدرکهبهپلنگچال،درضلعغربیارتفاعاتمشرفبهرودخانه،درهایپردرختوجودداردکهبهجنگلکاراموسوماستاینجنگلحدودنیمساعتازمسیردرکهپلنگچالفاصلهداردوکوهپیماییزمستانیبهآنجاخطرخاصینداردادامهمسیرجنگلکارابرایدسترسیبهقلههایدوشاخوچینکلاغدارایپاکوباستامارفتهرفتهراهپرشیبمیشود

اینمسیرکمتردداست،بنابراینبدونراهنماوآمادگیکافیازصعودبهمناطقبالادستدراینمسیرخودداریکنیدمسیراصلیدرکهپلنگچالدرنهایتبهمجتمعکوهستانیپلنگچالختممیشودالبتهمسیریدرامتدادشرقیپسازاینمجتمع،پلنگچالرابهایستگاهتلهکابینتوچالمتصلمیکندکوهنوردیدراینمسیریاصعودبهارتفاعاتبالادستوقلهپلنگچالدرفصلزمستانمیتواندباخطربهمنهمراهباشد

گاهکنارهرودخانهاینمسیرشاهدبرپاییآتشیهستیدکهباشکستنشاخهآخرینبازماندگاندرختاناینمسیرزیباافروختهشدهاندشماازاینکارپرهیزکنیدودرترویجحفاظتازمحیطزیستسهیمباشید

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره - هفتهنامهاوقاتخوشبرترینها[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مسیرهای امن کوهنوردی در شمال تهران -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات