افسانه ای ترین مکان های روی زمین + تصاویر -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- افسانه ای ترین مکان های روی زمین + تصاویر

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران: ونیزکوچکناممنطقهایاستدرکلمارفرانسهکهبهدلیل‏شباهتزیادیکهبهونیزداردایننامبرایآنگذاشتهشدهاست


 مادراینمطلببهشمامکانرادردنیامعرفیمیکنیمکهکمازداستانهایافسانهایوانیمیشنهاندارند‏‏‏‏‏

‏‏ونیزکوچک‏‎‎‏–فرانسه‏
درستاستشماهمفکرمیکنیدونیزرافقطبایددرایتالیادید،اماونیزکوچکناممنطقهایاستدرکلمارفرانسهکهبهدلیل‏شباهتزیادیکهبهونیزداردایننامبرایآنگذاشتهشدهاستخانههاییکهدریکخطدراطرافرودخانهقرارگرفتهاند‏نمایزیباییبهاینمنطقهمیدهنداینخانههاتاجنوبشرقیشهربهشکلییکسانکشیدهشدهانداکثرساکنیناینمنطقه‏باغبانیاقایقرانهستند‏‏

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

افسانه ای ترین مکان های روی زمین + تصاویر -آکاافسانه, ترین, جاهایی, زمین, وجود, دارند

آکاایران: افسانه ای ترین مکان های روی زمین + تصاویر

ونیزکوچکناممنطقهایاستدرکلمارفرانسه 

 

 جنگل‏‏–واشنگتن‏‏‏‎
اینجنگلدرشمالغربیاقیانوسآرامقرارگرفتهاستجنگل‏‏یکیازبهترینوزیباتریننمونههایجنگلهایانبوه‏معتدلدرایالاتمتحدهآمریکااستکهمشهورترینوپرطرفدارترینمقاصدگردشگریاینمنطقهنیزمحسوبمیشوددر‏طولفصلزمستانبارانبهطورمداومدراینجنگلمیباردکهنتیجهآنسرسبزیدرختانوگونههایمختلفگیاهاناین‏جنگلاست‏‏‏‏ 

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

جنگل‏‏یکیازبهترینوزیباتریننمونههایجنگلهایانبوه‏معتدلدرایالاتمتحدهآمریکااست

 

 ‏‏–کامبوج
‏ناممدرنمعبدیدرآنگکوراستکهمجموعهایازبرجهاودیوارههاییستکهبهشکلیباورنکردنیورویایی‏درآغوشریشههاییگستردهووسیعقرارگرفتهاند‏‏یکیازپربازدیدترینمکانهایدنیاستکهدرلیستخیلیها‏برایبازدیدقرارگرفتهاستبسیاریازافرادیکهازاینمکاندیدنکردهاندمعتقدند‏‏یکیازجاهاییستکهحتما‏بایددرطولزندگیتانآنراببینید‏‏‏‏‏

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

‏ناممدرنمعبدیدرآنگکوراست

 

کاخ‏‏‏–آلمان‏‏‎
اینکاخمربوطبهقرننوزدهممیلادیمیشودکهدربالایتپهاینزدیکبهدهکده‏‏درجنوبغربی‏باواریایآلمانواقعشدهاستاینکاخکهمربوطبهپادشاهلودویگدوماستدرسالوهفتهفتهپسازمرگویبرای‏بازدیدعمومبازگشاییشداینپادشاهبهدلیلخجالتیبودنعلاقهاینداشتزیاددرانظارعمومیباشدبههمیندلیلکاخویدر‏بالایاینتپهوبهدوراززندگیعمومیمردمساختهشدهاستامروزهتعدادزیادیازمردمبرایبازدیداززندگیشخصیاین‏پادشاهخجالتیازکاخویبازدیدمیکنند‏‏‏‏‏

درفصلتابستانروزانهنزدیکبهنفرازاینکاخبازدیدمیکنند،کاخ‏‏‏یکیازمشهورترینقلعه‏هادرکلاروپامیباشد‏‏‏‏‏‏  

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

کاخ‏‏دربالایتپهایدرجنوبغربی‏باواریایآلمانواقعشدهاست

 

‏قلعه‏‏–فرانسه‏‎
قلعهایکهدرقرنشانزدهممیلادیساختهشدهاستودرشمالرودخانه‏‏قرارگرفتهاستوتصویریرویاییایجادکرده‏است‏‏‏‏‏‏ 

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

قلعه‏درقرنشانزدهممیلادیساختهشدهاست

 
‏‏دهکدهکارمل‏‎‎‏–کالیفرنیا‏
‏خیابانهایایندهکدهانگارازوسطکتابهایداستانهایافسانهایبیرونآمدهاند،زیباییگوشهوکنارایندهکدهباعثمی‏شودنفستانبندبیایدتوریستهاتنهاافرادینیستندکهعلاقهمندبهایندهکدههستندبلکههنرمندانونقاشانهمبرایبه‏تصویرکشیدناینزیباییهازیادبهایندهکدهسفرمیکنندنتیجهایننقاشیهانیزدرنمایشگاهیدرهمیندهکدهبهنمایش‏گذاشتهشدهاست‏‏   

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

خیابانهایدهکدهکارمل،ازوسطکتابهایداستانهایافسانهایبیرونآمدهاند

 

 پرچینتاریک‏‎‎‏–ایرلندشمالی‏‏
اینمنطقهیکیازپدیدههایطبیعیایرلندشمالیاستکهبیشترینعکاسیازآنصورتگرفتهاستوهمچنینیکیاز‏مشهورترینوپربازدیدترینجاذبههایتوریستیآنمیباشددرختانیکهبهشکلتونلیشکلمحیطیرومانتیکورویاییرا‏ایجادکردهاندگفتهمیشودایندرختهادرقرنمیلادیکاشتهشدهاند‏‏‏‏   

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

پرچینتاریکیکیازپدیدههایطبیعیایرلندشمالیاست

 ‏مرکزتاریخی‏‏–چک‏‏‏‏‎
ا‏یکشهرکوچکدرجنوبمنطقه‏‏درجمهوریچکمیباشدکهدرآنقلعه‏‎‏نیزقراردارداینمنطقهکهجزئیازمیراثثبتشدهیونسکومیباشدمربوطبهقرنمیلادیاستوتمام‏ساختارآنبههمانشکلقدیمیواولیهباقیماندهاست‏ 

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

تمام‏ساختارمرکزتاریخی‏بههمانشکلقدیمیواولیهباقیماندهاست

 
‏کلیسایمونتسنتمیشل‎‎‏‏‎‎‏فرانسه‏‏‏‏‎
کلیسایمونتسنتمیشلدرجزیرهایبههمیننامدرنورمندیفرانسهقراردارداینکلیسایکیازمهمترینمراکززیارتیدر‏اینمنطقهبودهاستکهمربوطبهقرنهشتممیلادیمیشوداینساختماننمونهقابلتوجهیازمعماریقرونوسطیاستکه‏همعملکردینظامیداشتههممکانیمذهبیبهشمارمیرفتهاست‏‏‏‏‏  

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

 کلیسایمونتسنتمیشلدرجزیرهایبههمیننامدرنورمندیفرانسهقراردارد

 ‏
‏‏‎‎غارکرمهایشبتاب‏‎‎‏–نیوزلند‏‏‏‏‏‏‎
اینغاردرنیوزلندقرارداردوبهغارکرمشبتابمعروفاستاینکرمهایشبتاببسیارکوچکهستندبهطوری‏که‏شایددیدنوپیداکردنتکتکآنهادشوارباشد،اماازآنجاییکهتعدادخیلیزیادیازآنهادراینغاروجوددارنددرکنار‏هم‏درخششحیرتانگیزیراایجادمیکننداینموجوداتعجیببرایشکارغذایخودازسقفبهپایینآویزانمیشوندو‏هر‏چهگرسنهترباشنددرخششبیشتریدارند‏‏‏‏   

,افسانه, ترین, جاهایی,[categoriy]

افسانه ای ترین مکان های روی زمین تصاویر

درنیوزلندقرارداردوبهغارکرمشبتابمعروفاست

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «افسانه ای ترین مکان های روی زمین + تصاویر -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات