سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه ! -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/10 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه !

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

به گزارش آکاایران: نورماندیبهمنطقه ایجغرافیاییواقعدرشمالغربیفرانسهگوینداینمنطقهدرسال۹۱۱توسطشارلسادهپادشاهفرانک هایغربیبهوایکینگ هاینروژیکهآنانرانورمانمی نامیدندبهصورتدوکنشینبخشیدهشدتاازیورش هایهمیشگیآنهابهخاکفرانسهجلوگیریشودبهاینترتیباینمنطقهرانورماندینامیدندنورماندیدرطولتاریخبهیکیازقدرتمندتریندوکنشین هایاروپاتبدیلشدوقدرتدوکنورماندیباقدرتپادشاهفرانسهبرابریمی کرد

 

امانرماندیبهغیرازموزهویادگاریهایآنزمانها،چیزهایدیگریازجملهجاذبههایطبیعی،عمارتهایتاریخیوداردکهسببشدهنگاهگردشگرانراتاحدودیازپاریسبرداشتهوبهسویخودجلبکند

درادامهطییکسفرمجازی،درنرماندیگردشمیکنیم
جزیرهمونتسنتمیشلوقلعهمشهوریکهدروسطآنجاخوشکردهاستاینجزیرهبااینکهبسیارکمجمعیتاستاماسالانهمیلیونبازدیدکنندهداردجزرومدهایفراوانآبهایاطرافجزیرهمداممسیرهایاتصالراقطعووصلمیکند

,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه ! -آکامجازی,نرماندی,فرانسه

آکاایران: سفر مجازی در

نورماندیبهمنطقه ایجغرافیاییواقعدرشمالغربیفرانسهگویند

 
صخرههاییکروستایساحلیبسیارکوچکاستکهبهخاطرصخرههایسفیدوطاقطبیعیزیبامشهوروالهامبخشنقاشانبسیاریبودهاست 

,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

صخرههاییکروستایساحلیبسیارکوچکاست

,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

صخرههایبهخاطرصخرههایسفیدوطاقطبیعیزیبایش الهامبخشنقاشاناست


بایوشهرزیباییاستکهعلاوهبرگوشههایدنجوتاریخیاش،داراییکاثرهنریبهنامفرشینهبایوپارچهگلدوزیشدهکهباتکنیکسوزندوزیبافتهشدهودرحقیقتپردهمتریکهصحنهازتسخیرانگلستانراتوسطنورمنهابهتصویرکشیدهاستودرموزهشهرنگهداریمیشود

,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

بایوشهرزیباییاستکهعلاوهبرگوشههایتاریخیاش،داراییکاثرهنریبهنامفرشینهبایومیباشد


ژیورنیدیگرروستایکوچکنرماندیاستکهبهخاطروجودباغوخانهزیبایکلودمونهنقاشمشهوربسیارموردتوجهاست

,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

ژیورنیروستایکوچکنرماندیاستکهبهخاطروجودباغوخانهزیبایکلودمونهبسیارموردتوجهاست

,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

 ژیورنیروستایکوچکنرماندی

 
کلیسایجامعروانباارتفاعمتریکیازبلندترینکلیساهایدنیامحسوبمیشودوالبتهازلحاظمعمارینیزبسیارقابلتوجهاست

 ,مجازی,نرماندی,فرانسه,[categoriy]

سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه

 کلیسایجامعروانباارتفاعمتریکیازبلندترینکلیساهایدنیامحسوبمیشود

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سفر مجازی در - نرماندی - فرانسه ! -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات