ذخیره خودکار اسکرین شات های آیفون در رایانه -آکا

سایت علمی ، اخبار علمی آکااخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

آکاایران: سرویس فناوری آکا ایران:

مجموعهموبایل،لپتاپوتبلت

,ذخیره,خودکار,اسکرین,[categoriy]

ذخیره خودکار اسکرین شات های آیفون در رایانه

ذخیره خودکار اسکرین شات های آیفون در رایانه -آکاذخیره,خودکار,اسکرین,آیفون,رایانه

آکاایران: ذخیره خودکار اسکرین شات های آیفون در رایانه

به گزارش آکاایران: ذخیرهاسکرینشاتهایآیفونرویکامپیوتر


روش هایمختلفیبرایذخیرهاسکرین شات هایآیفونتصاویریکهبافشارهمزمانکلیدهایوازصفحه نمایشآیفونگرفتهمی شودوجودداردکهاتصالباکابلیو اس بییااستفادهازارتباطوایرلسوبهره مندیازامکاناتاشتراک گذاریبی سیمهنگاماتصالبهیکشبکهمحلیبرخیازآنهابه شمارمی رود

 

همان طورکهمی دانیددرهرکدامازاینروش هادرنهایتشماهستیدکه بایدبه صورتدستیتصاویرراانتخابکردهوبهپوشهموردنظردررایانهانتقالدهیدوانجاماینکاربرایافرادیکهمدامبااسکرین شات هاسروکاردارندساختمطالبآموزشی،بررسیاپلیکیشن هایآیفونوکمیوقت گیراستبرایساده ترشدناینمراحلقصدداریمروشیراکهازترکیبچندسرویسونرم افزارحاصلمی شودبهشماآموزشدهیمتابتوانیدبه راحتیوبه طورخودکارتماماسکرین شات هایثبتشدهدرآیفونرارویرایانهخودنیزمشاهدهکنید

 

ـنرم افزاررارویرایانهخودنصبکرده،دراینسرویسثبت نامکردهوعملیاتورودبهنرم افزاررااجراکنید

 

ـدردستگاهآیفونخوداپلیکیشناپ استوررااجراکردهونرم افزاررادرآنجست وجوونصبکنید

 

ـایناپلیکیشنراازفهرستاپلیکیشن هایآیفوناجراکنیدودرادامهازبالاسمتراسترویآیکونیکهبهشکلیکظرفغذااستفشاردهید

 

ـدرصفحهرویآیکون«»کهدربالاسمتراستقابلمشاهدهاستفشاردهیدوگزینه راانتخابکنید

 

ـدرصفحهجدیدرویآیکون«»پسازعبارتفشاردادهوعبارترادرکادرجست وجوواردکنیدسپسازفهرستنتایجرویفشاردهید

 

ـدرادامهراانتخابکنیدچنانچهبرایاولینباراستازاینسرویساستفادهمی کنیدنیازمندتاییدعملیاتوصدورمجوزبرایدسترسیبهتصاویراسکرین شاترویآیفونخواهیدبودوپسازبازگشتبهصفحهرویآیکون«»درمقابلعبارتفشاردهید

 

ـازفهرستفرمان هایموجودگزینه راانتخابکردهممکناستنیازمندصدورمجوزبرایدسترسیایناپلیکیشنبهسرویسدراپ باکسخودباشیدورویفشاردهید

 

ـدراینمرحلهپنجرهتنظیماتدراپ باکسبازشدهونامفایل،محلذخیره سازیآنودرآنمشخصشدهاستچنانچهنیازمندتغییردرمحلذخیره سازیفایلرویسرویسدراپ باکسهستیداینتغییررااعمالکردهوازبالاسمتراستگزینه رافشاردهید

 

ـباانتخابگزینه مراحلکاربهاتماممی رسدومی توانیددستورشرطیراکهبتازگیایجادکرده ایددرصفحهمشاهدهکنید

 

ـازحالابهبعدهرگاهاسکرین شاتیرادردستگاهخودثبتکنید،به طورخودکاریکنسخهازآنبهدراپ باکسشمامنتقل ودرپوشه مشخصشده،ذخیرهمی شودکهاینپوشهتوسطنرم افزاردراپ باکسدررایانهشمانیزقابلدسترسیومدیریتاستپسبهمحضثبتتصاویراسکرین شات،نسخه ایازآنهادررایانهنیزقابلمشاهدهخواهدبود
اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی -[ منبع این خبر سایت آکاایران-علمی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ذخیره خودکار اسکرین شات های آیفون در رایانه -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات