سلسله تحقیقات یک بله گفتن -آکا

سایت علمی ، اخبار علمی آکااخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش دانستنیهای قبل از ازدواج:

مجموعهدانستنیهایقبلازازدواج

,سلسله,تحقیقات,گفتن,[categoriy]

سلسله تحقیقات یک بله گفتن

سلسله تحقیقات یک بله گفتن -آکاسلسله,تحقیقات,گفتن

آکاایران: سلسله تحقیقات یک بله گفتن

به گزارش آکاایران: فیلسوفانبزرگمعتقدبودندهدفازازدواج،رسیدنبهآرامشدرونیاست

 

هنوزهممعتقدیمبهکمتقدیر،دروتختهازدواجموفقجورمیشودحتیاگرزنوشوهرهیچشباهتیبههمنداشتهباشند؟هنوزهمتصورمانازازدواجباتصورمانازهندوانهوغیرقابلپیشبینیبودنمیزانسرخیاشیکیاست؟


«عروسخوشگلبود؟»،«دامادچهکارهاست؟»،«مهریهچقدره؟»،«بابایعروسپولداره؟»،«ماشیندامادچیه؟»،«ماهعسلکجامیرن؟»چقدراینجملههابرایهمهماآشناهستندوالبتهدرعینحالبهسادهترینوروشنترینشکلممکن،معیارهایازدواجرادرمیانعامهمردمجامعهمابهطورضمنیبیانمیکننداماواقعاتاچهحداینمواردمیتواننددرخوشبختیعروسودامادهایجوانموثرباشندواساساهدافومعیارهایدرستازدواجآنهمدرزمانهایکههیچشباهتیبهدورهاینداردکهلباسعروسورختآخرتمعادلتصورمیشدچیست؟

هنوزهممعتقدیمبهکمتقدیر،دروتختهازدواجموفقجورمیشودحتیاگرزنوشوهرهیچشباهتیبههمنداشتهباشند؟هنوزهمتصورمانازازدواجباتصورمانازهندوانهوغیرقابلپیشبینیبودنمیزانسرخیاشیکیاست؟آیاباپیشرفتدرجوانبمختلفزندگیامروزشیوههایانتخابمابراییکعمرزندگیهم«بهاندازهکافی»تغییرکردهاند

اینبارباحضوردکتردهقان،پزشکومدرسمهارتهایزندگی،بهسراغبایدونبایدهایانتخابهمسر،اهدافوحتیهشدارهاوخصوصقرمزازدواجرفتهایمتاازبعضینکاتبهروزبرایتانبگوییمکهشایدکمتربهآنهاتوجهواشارهشدهاست،اگردرآستانهازدواجهستیدحتماایننوشتهرابخوانید

تاثریامیروددیوارکج
«خشتاولچوننهدمعمارکجتاثریامیروددیوارکج»اینضربالمثلمعروفازاهمیتخشتاولحرفمیزندودرموردازدواجهمبهنظرمیرسداگربخواهیمخشتاولیکازدواجموفقرادرستسرجایشبگذاریم،بایدهدفدرستیبرایازدواجانتخابکردهباشیمراستیچراافرادبایدازدواجکنندوهدفازازدواجآنهاچیست؟آیاازدواجبرایایناستکهباکمکاموالپدرزنیاخانوادهدامادپلههایترقی،سریعترطیشوند؟آیاازدواجمیکنیمکهیکعروسکزیبارابهخانهخودبیاوریمتابههمهثابتکنیمعرضهاشراداریم؟یااینکهازدواجمیکنیمتاکسیخرجگشتوگذارماندرمراکزخریدوسفرهایآنچنانیراتقبلکند؟

بیاییدکمیبهعقببرگردیم؛یعنیبهدورانطلاییفلسفهافلاطونوسقراط،شایدبرایتانجالبباشدکهبدانیداینفیلسوفانبزرگمعتقدبودندهدفازازدواج،رسیدنبه«آرامشدرونی»استکهبهنظرمیرسداینروزهاهمرسیدنبهآرامشدرونی،میتوانددلیلیکاملومنطقیبرایازدواجباشدنداشتنهدفوبرنامهدرستهمانحلقهمفقودهایاستکهباعثشدهعدهزیادیاززنانومردان،پلکانآرامشدرزندگیرادرستبهصورتبرعکسطیکنندوازدواجهایاشتباه،نهتنهاآنهارابهآرامشدرونینمیرساندبلکههمانآرامشنسبییانصفهونیمهمجردیراهمازآنهامیگیرد

پکیجاهدافازدواج
همانطورکهگفتیماهدافازدواجمهمهستندواگربخواهیمبهکاملترینمجموعهایازاهدافاشارهکنیمکهمیتوانندیکازدواجسالموموفقراشکلدهند،بایدبگوییماینمجموعهعبارتندازمصاحبتوهمراهیشخصیکهبیشترینشباهتراباشماداشتهوباوجوددرکیکهازعلایقونیازهایتانداردمیتواندبهترینهمنشینودوستبرایتانباشد

دومینهدفازازدواج،صمیمیتودوستداشتنیکنفرودرنهایتتجربهعشقدربسترخانوادهاستوموردبعدیهمدارابودنشریکیاحمایتکنندهایبرایروزهایخوبوبدزندگیوبهرهمندیازهمراهیدلگرمکنندههمسردرتمامموقعیتهااست،موردآخرهممیتواندداشتنشریکجنسیوخانوادهکاملوشادبافرزندانسالمباشد

خوباستدراینجابهچندهشداردرزمینهاهدافازدواجهمبپردازیمکههرکداممیتوانندیکرویکرداشتباهوخطرسازبرایازدواجموفقباشند؛براینمونهاگریکیازدلایلاصلیازدواجبرایشما،فرارازتنهاییواستیصالاستبایدبدانیدکهازدواجتاندارایدلیلدرستینیستبراینمونهکسیکههیچدوستینداردودرایجادروابطدوستانهناموفقاست،تصورمیکندباازدواجمیتواندوظیفهپرکردنتنهاییهاوناکامیهایشرابهدوشهمسربیندازدکههمینموجبتوقعاتنابهجادررابطهزناشویی،دلزدگیهمسرازوابستگیزیادطرفشبهاوودرنهایتشکستزندگیمشترکخواهدشد

آفتبعدیترحماست؛افرادیکهبهدلیلاینکهشخصمقابلشانازطرفخانوادهاشحمایتنمیشود،درمعذوریتازدواجبااوگیرافتادهویابههردلیلدیگریازسرترحمباشخصمقابلازدواجمیکنندویاافرادیکه«مهمترین»دلیلشانبرایازدواجرفعنیازجنسیشاناستهمدرواقعخشتاولازدواجشانراکجگذاشتهاند

رضایتخانوادههامهماست؟
هرچندازدواجدرنگاهاول،یکانتخابوموضوعشخصیبهنظرمیرسداماتاثیرنزدیکیفرهنگخانوادههابهیکدیگرازیکسوورضایتکاملآنانازسویدیگردرمیزانموفقیتازدواج،بهویژهدرجوامعسنتیمثلجامعهما،بسیارزیاداستبنابراینمهماستکهدرموقعیتهاوزمانهایمتفاوتیازخانوادهشخصیکهمیخواهیدبااوازدواجکنید،ارزیابیدقیقیداشتهباشید

شباهتدوخانوادهازنظرآدابورسوم،ارزشها،خردهفرهنگهاوضدارزشهایاهمانخطوطقرمزشانبایدبهطورنسبیبههمشبیهبودهودارایتعارضنباشندبراینمونهاگرشمادارایخانوادهایکاملاسنتیومذهبیباشید،ازدواجباکسیکهخاستگاهیکاملابرعکسدارد،مانندشروعجنگیاستکهیکعمرادامهپیداخواهدکرد،ازدواجدونفردرواقعوصلتدوخانوادهاستکهابتدابایدمنطقاوصلتپذیریشان«ممکن»باشد

ضمناینکهاگردونفرهمدیگررامیخواهندوخانوادههاباازدواجشانمخالفهستندبایدبدانندکهلازماستقبلازازدواجحتمامخالفتهاراحلکنند،نقشخانوادهدرازدواج،«خیلیخیلیمهم»استپسبرایشارزشقائلشویدودرغیراینصورت،انتظارزندگیخوشبختنداشتهباشید

 

,سلسله,تحقیقات,گفتن,[categoriy]

سلسله تحقیقات یک بله گفتن

دومینهدفازازدواج،صمیمیتودوستداشتنیکنفرودرنهایتتجربهعشقدربسترخانوادهاست

 

شناختدورادورنداریم
یکیازانواعشناختبرایازدواج،بهویژهدرخانوادههایسنتی،بهاینترتیباستکهگفتهمیشودما«دورادور»همدیگررامیشناسیموبراساسهمانشناختدورادوروچندبارنشستوبرخاستعروسوداماد،مرحلهشناختهمبهسرعتطیشدهوزمینههایازدواجبرایشانفراهممیشوددکتردهقاندراینبارهمیگوید«مادرازدواجچیزیبهنامشناختدورادورنداریمولازماستبرایازدواج،مرحلهشناختبادقتتمامطیشودوحداقلایناستکهعروسودامادبهمدتساعتباهمدربارهتمامزمینههایزندگی،ازعلایقوباورهایمادیومعنویشانگرفتهتاآرزوهاورویاهایشانحرفبزنندودوماینکهیکدیگررادرجمعهمبسنجند»

لازمهسنجشاجتماعیطرفمقابلوخانوادهاشایناستکهخانوادههایهردوطرفباهمبهسفربروندودرموقعیتهایمختلفیباهمنشستوبرخاستهداشتهباشنددرواقعنکتهبسیارمهمیکهدرمرحلهشناختپیشازازدواجوجودداردواغلببهاندازهکافیبهآنتوجهنمیشودایناستکهدختروپسربایدیکدیگررادرجمعهمبسنجندچونشایددونفربهتنهاییخیلیباهمهماهنگباشنداماپیشمیآیدکههمانکسیکهدرتنهایبیعیبونقصبهنظرمیرسد،حتیالفبایسادهآدابمعاشرترابلدنیستیاجمعگریزوضداجتماعیاستپسدراینزمینههمدقتزیادیلازماست

نیمهگمشدهتو
درروزگارینهچنداندورمیگفتندکهزنومردبایدمکملهمباشندیعنیاگرروحیهوخلقوخویطرفینازدواجهیچربطیهمبهیکدیگرنداشت،مهمنیستامااینروزهاورقبهطورکاملبرگشتهوآنتئوریکهالبتهبراساسمقتضیاتزمانهساختهشدهبود،شکلمتفاوتیبهخودگرفتهاست

دکتردهقاندراینبارهمیگوید«آدمهایمکملتاماهاولبرایهمجالبهستندامابعدازماهبهقولامروزیهارویمخهمخواهندرفتوازآنجاکهاغلبافرادفکرمیکنندخودشانخوبند،طرفمقابلرازیرسوالمیبرندوبههمینسادگیهمهچیزدرسراشیبیسقوطقرارمیگیردباتوجهبهآنچهگفتهشددنبالنیمهگمشدهخودتاننگردید،بلکهدنبالکسیباشیدکهحداقلدرکلیاتزندگیبیشترینشباهاترابهشماداشتهباشد»

براینمونهوقتیجاهطلبیافرادباهمهماهنگنیستوتفاوتعمدهایدارد،بدونهیچشکیبهمشکلبرخواهندخوردبهویژهوقتیزنازمردجاهطلبترباشدوآرزوهاونگاهشبهزندگیربطبهمردنداشتهباشد،یکعمرنارضایتیاززندگیراباخودخواهدداشتودرنتیجهتنشهایدائمیبینزنومردبهوجودخواهدآمد

هشدار،خطرعشق
برایخیلیازجوانان،عشق،انگیزهایپررنگوکافیبرایازدواجاستامامشکلازآنجاآغازمیشودکهاغلباحساساتپرقدرتیبامبنایغریزیوهورمونیوبدونشناختکافیبرایازدواجاستامامشکلازآنجاآغازمیشودکهاغلباحساساتپرقدرتیبامبنایغریزیوهورمونیوبدونشناختکافیباعشقاشتباهگرفتهمیشوند،دکترنصیردهقاندراینبارهمعتقداست«مابرایشروعازدواجچیزیبهاسمعشقنداریموفقطدوستداشتنمیتواندوجودداشتهباشد،عشقبهمعنیدوستداشتنبدونانتظارومنتاستکهمثالروشنآن،حسیاستکهمادربهطورغریزیبهفرزندشدارداماسیدمبهایندرجهازعلاقهدررابطههایزنومردبهصورتغریزیبهدستنمیآیدوتنهاباشناختدرطولزمانودیدنتعهدومحباستکهمیشودبهآنشکلدوستداشتنبیتوقعوبیمنترسید،بنابرایندریکجملهمیشودگفتکهبرایازدواجعشقهرگزکافینیستونبایدتصورعاشقانهراکهبسیاراحتمالداردمقطعیباشدبهعنوانمبناییکعمرزندگیقراردارد»

کلیدطلایی،تیپشناسیاست
یککلیدطلاییکهمیتوانددربازکردنقفلهایرابطه،بسیارموثرباشدتیپشناسیدقیقاستشمابهعنوانکسیکهدرمرحلهتصمیمگیریبرایازدواجقرارداردبایدخصوصیاترفتاریوحساسیتهایسهدستهافراد،یعنیافراددیداری،شنیداریولمسیراخوببدانیدودرموردخودتانهماینآگاهیراداشتهباشیدکهجزوکدامدستههستید

ازاهمیتدرستاینتشخیصهمینقدربرایتانبگوییمکهبهراحتیمیتواندسرنوشتومیزانرضایتشمارازازندگیمشترکتحتتاثیرقراردهد،براینمونهاگرشمافردشنیداریباشیدوهمسرتانفرددیداری،برایاثرگذاریرویاوبایدرویظاهرخودتانورفتارتانحساسباشیدوبدانیداگرهزارانباربهاوبگوییددوستتدادمبهاندازهیکدستهگلیاهدیهایزیبارویاحساساتشتاثیرنخواهدداشت

ازطرفدیگر،اگردیداریباشیدوهمسرتانلمسیباشدبایدبدانیدکهاوبهنسبتشماآدمبسیارکندتریاستوحضورشمادرکنارهمدرمقاممقایسهمثلهمپاییدوچرخهواتومبیلاستکهدرچنینشرایطیهمبهدوچرخهسختمیگذردوهمبهاتومبیل؛بنابراینحتمادربارهتیپهایمختلفشخصیتیوروشهایشناختآنهامطالعهودقتکافیداشتهباشیدبعدازاینمرحلهداشتنتناسبتحصیلی،سنیوظاهریازدیگرمعیارهایموثربرایازدواجهستندکهخوباستکاملاجدیگرفتهشوند

نکتهایکهدراینبینشایدتازگیداشتهباشدایناستکهساختارذهنیمردبهگونهایاستکهتاقبلازسالگیخوباستبهلحاظسنیسهتاچهارسالاززنبزرگترباشد،امابعدازسالگیاگرزنهمازمرد،کمیبزرگترباشدمشکلبزرگیپیشنخواهدآمد

مشاورهراهحلاولووسطوآخر
گفتنیهاراگفتیماماقبلازانتخابوازدواج،شمارااکیدابهملاقاتبامشاورانخبرهدرزمینهازدواجدعوتمیکنیمچونمشاورانریزهکاریهاونکاتیرامیبینندکهممکناستشماباتمامتلاشهاوآگاهیتانبازهمازآنهاغافلبمانیداینروزهاتستهاییهستکهکارتحقیقاتمحلیرابادقتبسیارزیادتریانجاممیدهندضمناینکهاگرطرفشمابهاختلالشخصیتیهممبتلاباشد،ازطریقهمینتستهامیشودزودتردرجریانآنقرارگرفتیانشانههایشرافهمیدبنابراینقبالازاینکهتصمیمبگیریدحتمابهمشاورههاییکهبهشمادادهمیشود،دقتکنیدودرپایانبگوییمازدواجماهممثلهرامرمهمدیگریخطوطقرمزیداردکهدراینبارهدکتردهقاناینخطوطرااینطورمعرفیمیکند«خسیسها،شکاکهاووسواسیهاخطوطقرمزازدواجهستند؛یعنیکسانیکهبااینسهدستهازافرادازدواجمیکنندبایدبدانندکهدررفتارایناشخاص،بهبودزیادیصورتنمیگیردوبهطورکلیاختلالشخصیترویسرنوشتازدواجتاثیربسیارزیادیدارد»

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی - برترینها

 [ منبع این خبر سایت آکاایران-علمی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سلسله تحقیقات یک بله گفتن -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات