تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد -آکا

نوشته شده در تاریخ 1395/03/11 در دسته بندی دیدنی های جهان از هر پنج قاره پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

آکاایران: سرویس گردشگری آکا ایران - بخش مکانهای تفریحی جهان:

مجموعهمکانهایتفریحیجهان

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد -آکاتیمفو,تنها,پایتخت,جهان,چراغ,قرمزی

آکاایران: تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

به گزارش آکاایران: تیمفو،پایتختیکیازجذاب ترینمقاصدگردشگریدرجنوبآسیاست

 

تیمفو،پایتختیکیازجذاب ترینمقاصدگردشگریدرجنوبآسیاست؛شهریکهحدودهزارنفرجمعیتداردوخاندانسلطنتیبوتانهمدرآنساکنهستنداینشهرکوچکمرکزاصلیتجارت،دولتومذهبمردمبوتاناستوباتنوعزیادرستوران ها،کافه هاومراکزخریددرحقیقتشهرمدرنیمحسوبمی شودکهالبتههویتوارزش هایفرهنگیخودرابهدرستیحفظکردهاستدرکمترشهریدربوتانمی تواندستگاهخودپردازپیداکرداماپایتختاینکشوردراینزمینهپیشرفت هایخوبیداشتهاست

 

تیمفوتلاشداردبانمایشآدابورسومخاصمردماینمنطقهبوتانراازانزوادرآوردوآمارگردشگراننشانمی دهدتاحدودزیادیهمدراینراهموفقبودهاستراهبانیکهشنل هایزرشکیبهتندارند،کارگرانهندی،کارمنداندولتیبالباسمخصوصوگردشگراندوربینبهدستپیادهروهایاینشهررااشغالکرده اندتنهاپایتختجهانکهدرآنچراغقرمزیوجودنداردتیمفواست

 

درحقیقتبهجزچندتقاطعاصلیکهبادستاناستادانهپلیسماشین هاهدایتمی شونددرسایرنقاطاینشهرنظمترافیکیبهخودیخودبرقراراستعلتاینامرهمکمبودنوسایلنقلیهدرشهراستشمادراینشهرآرامشیراتجربهخواهیدکردکهدرکمترپایتختیمی توانیافتدرستاستکهردپایمدرنیتهدرشهردیدهمی شوداماهنوزتیمفویکشهرروستاییوباستانیاستکهپیدایشآنبهقرنمیلادیبرمی گرددنمادتیمفوتمبرهاینفیسیاستکهتوسطادارهپستملیچاپمی شودوعلاقهمندانزیادیراازسراسردنیابهاینشهرکوچکجذبمی کندسفربهتیمفویکسفرایدهآلبرایکسانیاستکهازمقاصدتکراریآژانس هایگردشگریخستهشده اندوبهدنبالکشفنقاطباستانیوشهرهاینادیدهجدیدهستند 

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

تیمفوشهریاستکهحدودهزارنفرجمعیتدارد

  
چگونهبهتیمفوبرویم؟
برایرفتنبهتیمفواحتیاجبهویزایبوتانداریداینکشوردرایرانسفارتخانهداردوبایدقبلازاقدامبهتهیهویزادرصدهزینهسفرراپرداختکنیددریافتویزایاینکشورغالباتوسطآژانس هایمسافرتیصورتمی گیردبنابرایناگرشماهمقصدسفرداریدبهتراستسراغیکآژانسمعتبربرویدتاکارهایتانسریع ترانجامشودتیمفوفرودگاهبین المللیبهنامپاروداردوشمابرایرسیدنبهاینشهرمی توانیدازخطوطهواییمختلفیمانندقطر،اماراتوهواپیماییجنوبچیناستفادهکنیدالبتهبسیاریازآژانس هاپروازبهکاتماندوراانتخابمی کنندوازآنجاازطریقزمینیدارجلینگوسیکیمراپشتسرمی گذارندتابهتیمفوبرسندطولانیبودنمسیرزمینیممکناستبرایمسافرانخستهکنندهباشداماتماشایجادههملذتخودشرادارد

 

بهترینزمانبرایسفربهتیمفو
زمستانتیمفوسردوخشکوتابستاناینشهرگرمومرطوباستبنابراینبهترینزمانبرایبازدیدازپایتختبوتاناواسطشهریوروپایانمهرواسفندتااردیبهشتاستبنابرایناگرازالانبهفکرسفرنوروزیخودهستیدتیمفومی تواندیکگزینهمناسبباشدقسمتاعظمجاذبه هایبوتاندرزیبایی هایطبیعیاینسرزمیننهفتهاستبنابراینبهتراستزمانمناسبیرابرایسفرانتخابکنیددرتمامطولسالجشنواره هایمختلفیدراینشهربرپاستامادرپاییزوبهارکهفصل هایگردشگریاینشهرمحسوبمی شودشمامی توانیدآیینمردماینسرزمینرادرجشنواره هایمختلفازجملهتشوچوشاهدباشید

تاکسیسوارشوید
مرکزتیمفوبهقدریکوچکاستکهبتوانیدباپایپیادهآنراکاوشکنیدامابهترینوسیلهبرایگردشدرشهرونقاطبیرونیآنتاکسیاستتاکسی هادرتیمفوارزانهستندودرهرنقطه ایازشهرکهدستتانرابالاببریدمعمولاتاکسیپیداخواهیدکرداکثرتاکسی هایشهربراساسنرخمصوبازشماپولدریافتمی کنندوچانهزدندراینموردعملیناپسندمحسوبمی شودسیستمحمل و نقلعمومیشهراتوبوساستکهتاحدودزیادیهمبرایمردممحلیکارآمداستاماشلوغیوازدحامآنباعثشدهاینوسیلهتوسطتوریست هاکنارگذاشتهشود

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

 شهرتیمفومرکزاصلیتجارت،دولتومذهبمردمبوتاناست

 

جشنواره هایمحلیتیمفو
تیمفوسرزمینآیین هاومراسم هایسنتیومذهبیاستدرهرفصلیازسالکهراهیاینشهرشویدبخشیازاینرویدادهایملیومحلیراشاهدخواهیدبوددرادامهشمارابافستیوالبزرگاینشهرآشناخواهیمکرد 


جشنوارهپلنگبرفی
جشنوارهپلنگبرفیدرحقیقتیکابتکارخلاقانهتاریخیبرایحفاظتازگونه ایپلنگاستکهدراینمنطقهزندگیمی کنداینجشنوارهبهمدتدوروزدرپایهکوهبرگزارمی شودوآیینپیچیده ایداردبوتانیکیازبهترینزیستگاه هایپلنگبرفیاستکهامروزحیاتشدرمعرضخطراستوجالباینکهمردماینسرزمینازگذشتهبرایحفاظتازاینحیوانآیینسنتیداشته انددردوروزمشخصشدهمردمبهدامنهکوه هامی روندوضمنخواندنآهنگ هایسنتیوآیین هایمحلیبرایزندهماندنپلنگ هادعامی کنند

تشوچوبزرگ ترینجشنوارهتیمفو
بزرگ ترینجشنوارهتیمفوتشوچونامداردکهازسپتامبرآغازمی شودوبهمدتسهروزتمامپایتختاینکشوررادرگیرمی کنداینجشنوارههرسالتوسطهزاراننفرازمردممحلیوگردشگرانبرگزارمی شودمردممحلیهمراهبالباس هایسنتیرنگارنگدراینجشنحضورپیدامی کنندوآیین هایمختلفیازجملهمراسمماسک،مراسمگوزنوآیینعبادتدراینجشنوارهتوسطراهبانبرگزارمی شودراهباندراینسهروزبهطورشبانهروزیبرایبوتانوکلمردمدنیادعامی کنندتشوچودرلغتبهمعنایروزدهماستوبراساستقویممردماینسرزمیندرروزدهمماهبرگزارمی شودمردممحلیاعتقاددارندهرکسدراینروزشاهدمراسمماسکباشدگناهانششستهمی شودونعمت هایبسیاریدریافتمی کندریشهاینآیینبهقرنهشتمبرمی گرددوداستان هاوافسانه هایبسیاریدرموردآنبرسرزبان هاستکهحقیقتآنازنظرتاریخیتاکنونثابتنشدهاست

آشپزیهندیوچینیدرتیمفو
زندگیروستاییوفرهنگکشاورزیبرآشپزیتیمفوتاثیربسیاریگذاشتهاست؛اکثرغذاهایاینسرزمینهمراهباسبزیجاتتازهطبخمی شودکههمینامردلیلطعممنحصربهفردغذاهایپایتختبوتانبهشمارمی رودازسویدیگرمجاورتبوتانباهندوستانوچینسببشدهغذاهاازنظرسبکوطعمتاحدودزیادیبهغذاهایاصلیایندوکشورنزدیکشودشمامی توانیددرتیمفوسراغغذاهایاصیلهندیوچینیرابگیریدکهباادویه هایمحلیوسبزیجاتتازهپختمی شودتیمفوبیشازهرشهردیگریدربوتانرستورانوکافهداردوشمامی توانیدبامبلغاندکیغذاهایلذیذیمیلکنید

 

یکیازبهترینرستوران هایشهردرداخلموزهمیراثعامیانهقراردارد؛محیطیفوقالعادهبادکوراسیونسنتیکهبهشکلبوفهسرومی شودرستوراندومیکهبایدحتمادرتیمفوبهآنسریبزنیدبوتانکیچناست؛رستورانیکهغذاهایسادهامالذیذیراطبخمی کندرستورانچولاهمبرایدوستدارانغذاهایهندیوماسالاخورهایکرستورانایدهآلاستدراینرستورانتشخیصتفاوتغذاهایبوتانیباهندیکاردشواریاستزیراایندوفرهنگبهراستیدرهمتنیدهشده اندغذاهایتندوریاینرستورانبرایگیاهخوارانتوصیهمی شوداگردوستداریدبامحلی هاهمکاسهشویدبهتراستسریبهرستورانماسکبزنیدوسوپرشتهفرنگیتانرادرمجاورتمردمروستاییمیلکنیداینرستوراندرمیدانبرجساعتقراردارد  

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

زمستانتیمفوسردوخشکوتابستاناینشهرگرمومرطوباست

 

بهترینمکاناقامتدرتیمفو
استقبالگردشگرانازتیمفوباگسترشهتلسازیدراینشهررابطهمستقیمیداشتامروزشمامی توانیددرپایتختبوتانانواعهتل هارابااستانداردهایبینالمللیپیداکنیدالبتهبرایکسانیکهبهدنبالهتل هایارزانقیمت تریهستندهمتیمفوپیشنهادهایبسیاریداردمسافرخانه هایمحلیچندانبهتوریست هاتوصیهنمی شودزیرااینمکان هابرایکسانیکهبهدنبالکارراهیاینشهرشده اندمناسباستبههرحالشمامی توانیدباتوجهبهبودجهسفرتانیکیازاینمقاصدرابرایاقامتدرتیمفوانتخابکنید

هتللوکسپنجستاره«تاجتاشی»در تیمفو
هتللوکسپنجستاره«تاجتاشی»درقلبدرهتیمفوواقعشدهاستهتلیکهبهطرزماهرانه ایتمامویژگی هایبارزمعماریبوتانیرابهاستانداردهایمدرننزدیککردهاستاتاق هایهتلبادکوراسیونبسیارشیکیازچوبتزئینشدهوشمامی توانیداتاقتانراروبهنمایخیرهکنندهدرهتیمفوانتخابکنیدواززیباییحیرتانگیزآنبهره مندشویدآبگرمدرمانیهندیدراینهتلطرفدارانپروپاقرصیداردومهمانانهتلمی توانندازپکیجتخفیفاتویژههمبهرهمندشوندقیمتاقامتیکشبدراینهتلبرابربادلاراست    

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

بهترینزمانبرایبازدیدازپایتختبوتاناواسطشهریوروپایانمهرواسفندتااردیبهشتاست

 
 هتلدراک؛قدیمیامامحبوب
هتلدراکبرایمدت هایمدیدیبهترینهتلتیمفوبود،گرچهامروزهمبابازسازی هایگستردهتوانستهجایگاهسابقخودراتثبیتکنداینهتلدرمرکزشهرواقعشدهومشرفبهمیدانبرجساعتاستشمابایکپیادهرویچنددقیقه ایمی توانیدخودتانرابهمرکزکافه هاورستوران هایتیمفوبرسانیددراکبهرستورانشیکشکهغذاهایهندیسرومی کندهممعروفاستتماماتاق هایاینهتلمجهزبهتلویزیونصفحهتختاستوامکاناترفاهیلازمدراتاق هابرایرفاهمهماناندرنظرگرفتهشدهاستبراییکشبدراینهتلبایددلاربپردازید

 امکاناتمناسبهتلآمودهارادرتیمفو
هتلآمودهارایکهتلستارهجمعوجوراستکهامکاناتاقامتیمناسبیدراختیارمسافرانقرارمی دهداینترنتپرسرعترایگاندرتمامهتلدراختیارمهماناناستورستورانهتلکهدربالاترینطبقههتلواقعشدهنمایزیباییازتیمفوراپیشچشمانتانقرارمی دهد


تماماتاق هامجهزبهیخچالودستگاهقهوهسازاستوشمامی توانیدازتراساتاق هابرایدیدنشهرونوشیدنیکلیوانقهوهداغاستفادهکنیدقیمتاقامتیکشبدراینهتلدلاراست

هتلگاکیل،ارزانودوستداشتنی
هتلگاکیلباچندآشپزمعروفمحلیوفضاییکاملاصمیمیودوستانهیکیازگزینه هایمناسبباهزینهاندکاستاتاق هایاینهتلمجهزبهتلویزیونوحماماستودسترسیبهاینترنتدراینهتلرایگاناست


اینهتلبافرودگاهبینالمللیپاروکیلومترفاصلهداردامابسیاریازنقاطدیدنیشهرازجملهبناییادبودچورتنوزمینگلفسلطنتیدرنزدیکیآنقرارداردبرایاقامتیکشبدراینهتلستارهبایددلاربپردازید    

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

تیمفوباتوجهبهتاریخچهعظیمیکهداردیکیازمراکزبوداییجهاناست

 
 ساعتدرپایتختبوتان
پایتختبوتانیکشهرمنحصربهفردباترکیبیغیرمعمولازتوسعهمدرنیتهدرکنارسنت هایباستانیاستجمعیتشهرشایدبهانتظارشماازیکپایتختنزدیکنباشدامابااینحالتیمفوشهریپرجنبوجوشوسرزندهاست برایگردشدرتیمفوبهبرنامهریزیدقیقینیازنیستشمامی توانیدباتوجهبهلیستنقاطگردشگریوعلاقه تانبهاکتشافدراینشهربپردازید

میراثمذهبیتیمفو
تیمفوباتوجهبهتاریخچهعظیمیکهداردیکیازمراکزبوداییجهاناستوهنوزهمبسیاریازمردماینشهرآدابوسننکهنخودرااجرامی کنند

قلعهمذهبیدرتیمفو
برایاولینباردرسالمکانیبرایگردهمایی هایمذهبیدرتیمفوساختهشدکهدرحالحاضربهطورکاملازبینرفتهاستدرسالسلسلهقلعه هاییدراینمحوطهساختهشدکهبه«دزونگ»معروفاستقلعهاصلیدرسالبراثرآتشسوزیازبینرفتاماقلعهدومتاسالبهطورکاملبهجایماندهبودامروزبازسازی هایبسیاریدراینمنطقهصورتگرفتهاماهنوزاصالتقلعهپابرجاستوبسیاریازخانه هاوساختمان هایدولتیدراطرافاینمحدودهواقعشدهاستدراینقلعهبیشازحجارینفیسوباستانیرویتختهسنگ هاوجودداردکهدیدنیاست

مجسمهدوردنما
مجسمهدوردنمایکیازعظیم ترینمجسمه هایبودادرجهاناستکهمترارتفاعداردمجسمهازجنسبرنزساختهشدهودرآنطلاکاری هاییبهکاررفتهاستهزارمجسمهبودایکوچکدرداخلمجسمهدوردنماقراردارددرپایینمجسمهسالنیبرایمراقبهوعبادتوجودداردقدمتاینمجسمهبهقرنهشتممیلادیبرمی گرددوهدفسازندگانآنایجادههاله ایازصلحوشادیدرکلجهانبودهاست

 معبدشگفتانگیز
قلعهچانگهادرحقیقتیکمعبدومدرسهآموزشمذهبیاستکهدرجنوبموتیتهانگواقعشدهاستاینمعبددرقرنتوسطیکراهببهنامشیگپوکهازتبتآمدهبودساختهشدهاستمجسمهاینمعبدیکشاهکارعظیماستباسرازحیاطمعبدمی توانیدنمایشگفتانگیزیازدرهتیمفوراببینید

کتابخانهملی
تاریخبوتاندرمتونکهنینهفتهاستکهدرکتابخانهملیتیمفوبهخوبیازآنهانگهداریمی شودهزاراننسخهخطیومتونکهندراینکتابخانهوجودداردکهبرایبازدیدکنندگانمی تواندجذابباشدکتابخانهملیمجهزبهبخشمدرنعلمیهمهستونسخه هایکتیبه ایازسنت هایبوداییدرآننگهداریمی شود  

,تیمفو,تنها,پایتخت,[categoriy]

تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

استقبالگردشگرانازتیمفوباگسترشهتلسازیدراینشهررابطهمستقیمیداشت

 

 موزهنساجیملی
موزهنساجیتحتحمایتملکهآشیسانگیساختهشدتامکانیبرایعرضهیکیازهنرهایاصیلاینسرزمینباشدموزهنساجیانواعالیافبومیرادرمعرضدیدقرارمی دهدوهمچنینامکانبازدیدازمجموعهسلطنتیکهشامللباس هایقدیمیپادشاهانبوتاناستنیزفراهماستشمامی توانیدروندرشدودگرگونیصنعتنساجیتیمفورادراینموزهشاهدباشید

زندگیروزمرهمردمتیمفو
برایآشناییبازندگیروزمرهمردمتیمفوبایدبهخیابانوبازارسریبزنیدمردمآراموزندگیروستاییآنهاحتماشماراشگفتزدهخواهدکرد

موسسهطبسنتی
دربوتانهنوزهمطبسنتیحرفاولرامی زندوبسیاریازدرمان هایقدیمیدراینکشورپابرجاستموسسهطبسنتیمکانیغنیازانواعداروهایگیاهیاستکهبرایدرمانامراضگوناگونتجویزمی شوداینموسسههمچنینیکمدرسهآموزشیهمبرایپزشکانطبسنتیمحسوبمی شودبازدیدازاینمجموعهبهعلتملاحظاتبهداشتیممنوعاستاماشمامی توانیدازبیروننمایموسسهطبسنتیرامشاهدهکنید

بناییادبودچورتن
اینبنادرسالبراییادبودپادشاهسومبوتانوبهپاسقدردانیاززحماتاوساختهشدهاست؛کسیکهبهعنوانپدرمدرنیتهبوتانمشهوراستوبسیاریازآثارمدرناززماناووارداینکشورشدنقاشیومجسمهیادبودیکسازهزیباستکهنشانازفلسفهبوداییمردماینسرزمینداردچورتندرلغتبهمعنای«صندلیایمان»استوشمادرطولروزمردمسالمندبوتانیرادرحالبازدیدازاینبنایتاریخیمی بینید اینبنابرایآنهاحکمیکبنایمذهبیرادارد

بازارکشاورزی
درنزدیکیرودخانهوانگچوبازارپرهرجومرجیدرآخرهفته هابرپاستکهبزرگترینبازارداخلیبرایکشاورزاندربوتاناستشمامی توانیددراینبازارانواعمحصولاتارگانیکومیوه هاوسبزیجاتتازهشهرراببینیدوازنزدیکبافرهنگمردمروستاییبوتانآشناشوید 

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره -[ منبع این خبر سایت آکاایران-گردشگری می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات