تفاوت بارداری اول و دوم در چیست؟ -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,تفاوت,بارداری,چیست,[categoriy]

تفاوت بارداری اول و دوم در چیست؟

تفاوت بارداری اول و دوم در چیست؟ -آکاتفاوت,بارداری,چیست

آکاایران: تفاوت بارداری اول و دوم در چیست؟

به گزارش آکاایران: دربارداریدومبهاحتمالقویحرکاتجنینراخیلیزوداحساسمیکنید

 

بارداریدومچهتفاوتهاییبابارداریاولدارد؟
ازانجاییکههیچدوبارداریدقیقامثلهمنمیشوند،پسنمیتوانتعیینکرداینبارداریپهتفاوتهاوشباهتهاییبابارداریدیگرداردامابااینحال،یکسریچیزهاهستندکهدرهمهبارداریهاییکهپشتسرهمرخمیدهندعمومیتدارندکهدستکمدربرخیمواقعقابلمشاهدههستندامااینبدانمعنانیستکهلزوماقابلمشاهدهباشند

 احتمالاخیلیزوداحساسبارداریبهشمادستمیدهد
بسیاریازخانمهاییکهباردومشاناستکهباردارمیشوندباعلائمبارداریونحوهشناساییبارداریآشناییدارندعلائمبارداریممکناستبابارآخریکهباردارشدهایدتفاوتپیداکندمثلااینکهصبحهارخوتپیداکنید،هضمغذادشوارمیشودوبامشکلاتشکمیروبرومیشوید،احساسخستگیپیدامیکنیدبهویژهوقتیآمادهباردارشدننداشتهباشیدیاکمترخستهشویدشایدبهخاطراینکهآنقدرسرتانشلوغمیشودکهواقعایادتانمیروددقتکنیدکهچهمقدارخستهشدهاید،تعداددفعاتبیرونرویدفعادرارشمازیادیاکممیشودامازمانبیرونرویتانزودتراتفاقمیافتد

ازجملهعلائمیکهدردومیندفعهبارداریممکناستکمتربروزوظهورداشتهباشدعبارتندازمیلشدیدیاتنفربهغذا،بزرگشدگیسینهها،حساسیتونگرانیازآنجاکهبارداریراپیشازاینتجربهکردهایدوشایدخیلیچیزهارامیدانیدوقوعآنبرایباردومدستپاچگیبههمراهندارد
 
زودترازموعد،بارداریتاننمایانمیشود
بهواسطهشلشدگیعضلاتشکمورحم،شکمتانزودترازدفعهاولبارداریتانبالامیآیدخودتاننیزممکناستمتوجهشویدکهاینبارظاهرابادفعهگذشتهفرقداردنوزادیکهباردومویاسوموچهارممتولدمیشود،بزرگتراستنوزادبارقبلیاستپسچیزهاییزیادیهستندکهاینباربایدرعایتشانکنیدیکیدیگرازنتایجبالقوهشکمبالاآمدهعبارتستازکمردردوتشدیددردهایدیگرناشیازبارداری 

,تفاوت,بارداری,چیست,[categoriy]

تفاوت بارداری اول و دوم در چیست؟

دربادرایدومبهواسطهشلشدگیعضلاتشکمورحم،شکمتانزودترازدفعهاولبارداریتانبالامیآید

 

دربارداریدومبهاحتمالقویحرکاتراخیلیزوداحساسمیکنید
شلبودنعضلاتشکمباعثبروزحالاتدیگریهممیشوندمثلااینکهتکانههاینوزادرادرشکمخودخیلیزودترازموعدشایددرحدودهفتهاولاحساسخواهیدکردهمچنینبهاحتمالقویوقتیایناحساسراپیدامیکنیدمتوجهوضعیتخودخواهیدشدالبتهاگردفعاتقبلبارداریآثاربسیاریدرشکمشماباقیگذاشتهباشند،احساستکانههاینوزادچندانسادهنخواهدبود

 ممکناستاحساسهیجاننداشتهباشد
البتهمنظورایننیستکهخوشحالنیستیدامامتوجهخواهیدشدکهمیزانهیجانتانواصرارتانبهاینکهخبرخوبرابههمهبدهیدچندانزیادنیستوخوشحالینسبتبهعشقبهنوزادتاندرظاهرنمودپیدانمیکنداااینرافراموشنکنیدکهذهنتانچهازلحاظعاطفیوچهازلحاظجسمیدرگیرنوزادیاستکهقراراستبهجمعشمابپیوندد

دربارداریدوموضعحملتانسریعتراتفاقمیافتد
شلبودنعضلاتشکمدراینجامفیدواقعمیشوداینشلشدگیبهویژهدرقسمتهاییکهنوزادساکناستهمراهباتجربهقبلیکهازبارداریاندوختهایدبهکمکشمامیایندتاهرچهزودتربتوانیدفرزندتانرامتولدکنیدبهاحتمالقوی،همهمراحلبارداریووضعحملاینبارزودتروباحداقلزمانصورتمیگیرند

ممکناستندانیدکهبهفرزنداولتانبگوییدکهچهنوزادیدرراهاستآمادهسازیخودازنظرعاطفی،واقعیاتونظایراندربارهتغییریکهدرزندگیتاندرشرفوقوعاستوباورودنوزادیجدیداتفاقمیافتدبایددرطولبارداریتانپیشازتولدصورتگیرد

 

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان -[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تفاوت بارداری اول و دوم در چیست؟ -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات