هيات رئيسه ناب!

علي لاريجاني بر صدر و پزشكيان و مطهري نواب او. ديروز لاريجاني از مجموع ۲۷۶ رأي با ۲۳۷ رأي از سوي نمايندگان به عنوان رئيس مجلس برگزيده شد. مصطفي كواكبيان نيز براي رياست مجلس كانديدا شده بود كه موفق به كسب ۱۱ راي شد. ۲۸ نفر از نمايندگان هم رأي سفيد دادند. روزنامه آرمان - ياسمين طالقاني: علي لاريجاني بر صدر و پزشكيان و مطهري نواب او. ديروز لاريجاني از مجموع ۲۷۶ رأي با ۲۳۷ رأي از سوي نمايندگان به عنوان رئيس مجلس برگزيده شد. مصطفي كواكبيان نيز براي رياست مجلس كانديدا شده بود كه موفق به كسب ۱۱ راي شد. ۲۸ نفر از نمايندگان هم رأي سفيد دادند.

پس از انتخاب رئيس نوبت برگزاري انتخابات هيات رئيسه شد كه باز هم همان ۴ نفر كه براي هيات رئيسه موقت كانديدا شده بودند براي بخش دايم هم خود را كانديدا كردند كه يك تغيير پديد آمد يعني نمايندگان از بين علي مطهري، نماينده تهران، مسعود پزشكيان نماينده تبريز، محمد دهقاني نماينده چناران و حاجي بابايي نماينده همدان، مسعود پزشكيان و علي مطهري را به ترتيب با ۱۵۸و ۱۳۳ راي به عنوان نواب رئيس اول و دوم مجلس انتخاب كردند.

 انتخاب هيات رئيسه مجلس در روز گذشته يك پيام واضح داشت و آن هم تحقق تغييري كه مردم به واسطه آن در ۷ اسفند و ۱۰ ارديبهشت حضور يافتند. ديروز يك پروژه شكست را پذيرا شد و آن هم دو قطبي كردن رياست مجلس بود، اما كانديدا نشدن اعضاي ليست اميد براي رقابت با لاريجاني به جز كواكبيان كه آن هم به يك شوخي شباهت داشت، سبب شد تا رياست مجلس در فضايي آرام و دوستانه به لاريجاني سپرده شود و مشي روز سه شنبه بهارستان نشينان بايد درسي براي ساير اركان و انتخابات ها باشد.

هيات رئيسه‌اي با برند آزادگي

تعبيري جز هيات رئيسه ناب و آزاده براي نتيجه انتخابات روز سه شنبه در مجلس نمي‌توان انتخاب كرد. هيات رئيسه‌اي كه اگر چه نامشان در ليست اميد بود اما ويژگي بارز هر ۳ نفر آنها در استقلال راي تعريف مي‌شود كه دليل اصلي رويكرد به آنها در انتخابات هم جز اين مولفه در موضوع ديگري قابل بررسي نيست.

علي لاريجاني؛ مردي براي تمام فصول

شايد نام علي لاريجاني كه باز هم بر كرسي رياست خواهد نشست در اذهان عمومي مترادف با اصولگرايي باشد كه تا حدودي صحيح است و نماينده قم سال‌ها با پشتوانه اصولگرايي در مجلس حضور يافت و سخن گفت اما نبايد فراموش كرد اين ويژگي نافي ابعاد ديگر شخصيت علي لاريجاني نمي‌شود و انتخابات هيات رئيسه و پيش از آن ليست انتخاباتي مجلس دهم نشان داد كه تعريف لاريجاني به عنوان عضو اردوگاه اصولگرايي تعريف ناآگاهانه و عاميانه است چرا كه اگر او در اين حيطه تعريف مي‌شد چرا نامش در ليست اميد كه شامل اصلاح‌طلبان و حاميان دولت است وجود داشت؟

شايد برخي مغرضانه اينگونه بيان كنند لاريجاني براي كسب راي بالا حاضر به حضور در اين ليست شده است كه خودش در آخرين نشست خبري اينگونه به اين شبهه پاسخ داد: «آنچه براي من مايه افتخار بود اين است كه نظر و حمايت مراجع بزرگ تقليد بود كه من از قم نامزد شوم.» اين اظهارات لاريجاني يعني اينكه او خود را نه مديون اصولگرايان مي‌داند و نه حضور در ليست اميد را عاملي براي پيروزي معرفي مي‌كند كه مصداق بارز آزادگي است. لاريجاني امروز را نبايد با لاريجاني ابتداي مجلس هشتم و البته تا حدودي مجلس نهم سنجيد و بايد به دو تفاوت فاحش آن دوران و اين روزها توجه داشت.

نخست اينكه در آن مقطع رقابت به معناي مرسوم سياسي ميان دو گروه اصولگرايي و اصلاح‌طلبي بود و علاوه براين، ائتلاف دو جريان سياسي براي ارائه يك ليست مشترك تعريف پذيرفته شده‌اي نداشت اما در اين مقطع هدف مشترك به قدرت نرسيدن دلواپسان كه عملكردشان در مجلس نهم تبعاتي براي خانه ملت داشت موجب ارائه ليست مشترك شد و لاريجاني هم بر اساس همين موضوع حاضر به حضور در ليست اميد شد نه براي كسب آراي بيشتر! هدف لاريجاني را بايد از خودگذشتگي براي منافع ملي تعريف كرد چنانكه همراهي او با دولت در مسائل مختلف به ويژه برجام و هجمه‌هاي دلواپسان به او در اذهان هست كه نتيجه اين ارزيابي از تصميمات و عملكرد لاريجاني جز آزادگي نام ديگري ندارد.

پزشكيان؛ تنهاي محبوب

نايب‌رئیس اول مجلس مسعود پزشكيان شد كه توانست ۱۵۸ راي كسب كند. شايد براي طيفي از اصلاح‌طلبان، او داراي ويژگي‌هاي كامل يك عضو اردوگاه اصلاح‌طلبي نيست كه در رد يا تاييد اين ادعا بايد به بازخواني اهداف اصلاح‌طلبان پرداخت. نخستين ويژگي اصلاح‌طلبي تغيير شرايط بر اساس خواست مردم به نفع كشور است و اين مسير جز با تعامل با رقيب سياسي ميسر نيست كه برخي اصلاح‌طلبان بي‌تجربه هنوز اين راهكارها را به خوبي نياموخته و پزشكيان را متهم به مدارا با رقيب مي‌كنند. عامل ديگري كه سبب محبوبيت و انتخاب پزشكيان از سوي نمايندگان براي جلوس بر كرسي نايب‌رئیسي اول شد، پاكدستي و صداقت اوست.

در دوره‌هايي كه پزشكيان بر كرسي نمايندگي مجلس نشسته است هيچ مخالف يا موافقي نمي‌تواند ادعا داشته باشد كه او يك‌بار و حتي يك‌بار بر عليه شخص داراي مشي سياسي مخالف او به نطق يا سخنراني پرداخته است. از سوي ديگر بايد اذعان داشت پزشكيان اهل تعاملات تشكيلاتي نيست يعني تسليم آنچه نمي‌شود كه از ديدگاه او اشتباه و از سوي برخي ديگر در تشكلاتي سياسي مورد تاييد است و همين ويژگي اگرچه از سوي اصلاح‌طلبان ويژگي مثبتي تلقي نمي‌شود اما پزشكيان افق دورتري را براي خود ترسيم و به نتايج آن تصميمات مي‌انديشد كه همين مولفه ويژگي خوبي براي راي دادن نمايندگان به او براي جلوس بر كرسي نايب‌رئیسي است.

علي مطهري؛ شجاعت و صراحت

علي مطهري در بسياري از ويژگي‌هاي اخلاقي همانند پزشكيان است يعني ترجيح او به تصميمات و اقدامات فردي بيش از تشكيلاتي است. صراحت مطهري را كمتر نماينده‌اي در مجلس دارد و از سوي ديگر اعتقادي به لابي‌هاي سياسي با شرط و شروط خاص ندارد كه همين موضوعات سبب شده كه اصولگرايان سنتي و تندرو او را نه تنها اصولگرا ندانند بلكه معتقد باشند او آسيبي براي كشور است چنانكه در مجلس نهم حاضر نشدند علي مطهري نماينده مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات باشد و حالا او نايب‌رئیس مجلس است و ۱۳۳ راي به او نشان داد كه تفكر و تصميمات او مورد قبل طيف نزديك به اكثريت مجلس است و همچنين با مقايسه راي او با راي عارف در انتخابات كه عدد ۱۰۳ بود، ميزان محبوبيت او در مجلس عيان مي‌شود. او که برادر همسر علي لاريجاني است در جلسه ديروز رئيس مجلس به طعنه مي‌گفت: « جواب همشيره تان را چه بدهم؟!» كه اين نسبت خانوادگي هيچ گاه براي مطهري در حكم يك امتياز نبود.

ساير كرسي‌هاي هيات رئيسه مجلس

ديروز براي تعيين ديگر كرسي‌هاي هيات رئيسه، مضانعلي سبحاني‌فر، عبدالكريم حسين‌زاده، محمدعلي وكيلي، سهيلا جلودارزاده، عليرضا رحيمي، علي‌اصغر يوسف‌نژاد، احمد اميرآبادي‌فراهاني، غلامرضا كاتب، سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، اكبر رنجبرزاده، عباس پاپي‌زاده و سيدناصر موسوي‌لارگاني براي پست دبيري هيات رئيسه مجلس دهم كانديدا شدند كه از اين ميان غلامرضا كاتب، سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، اكبر رنجبرزاده، علي‌اصغر يوسف‌نژاد، احمد اميرآبادي‌فراهاني و محمدعلي وكيلي به عنوان ۶ دبير هيات رئيسه انتخاب شدند. نمايندگان مجلس دهم از بين محمد آشوري، بهروز نعمتي، مجيد ناصري نژاد، محمد قسيم عثماني، مهدي شيخ و پروانه مافي به عنوان كانديداهاي كارپردازان هيات رئيسه مجلس نيز محمد آشوري، بهروز نعمتي و محمد قسيم عثماني را به عنوان سه كارپرداز مجلس دهم انتخاب كردند. بر اين اساس تركيب ۱۲ نفره هيات رئيسه براي سال اول مجلس دهم تكميل شد.

۷ به ۴ به نفع اميد

نتيجه انتخابات هيات رئيسه در روز گذشته چنين بود كه ۷ عضو آن در ليست اميد قرار داشتند و ۴ منتخب ديگر هيات رئيسه در ليست اصولگرايان بودند. علي لاريجاني، مسعود پزشكيان، علي مطهري، محمدعلي وكيلي، محمد قسيم عثماني، بهروز نعمتي و علي اصغر يوسف‌نژاد در ليست اميد و قاضي‌زاده هاشمي، رنجبرزاده، اميرآبادي فراهاني و آشوري از ليست اصولگرايان به كرسي‌هاي هيات رئيسه رسيدند كه اين برتري ليست اميد خبر از فراكسيون پرقدرت اين طيف در مجلس دهم دارد.

[ منبع این خبر سایت برترین ها-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «هيات رئيسه ناب!» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات