بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن! -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,بهترین,حالت,رابطه,[categoriy]

بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن

بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن! -آکابهترین,حالت,رابطه,جنسی,باردار

آکاایران: بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن!

به گزارش آکاایران: وضعیتسنتییکیازبهترینوضعیت هایرابطه جنسیبرایباردارشدنسریع تراست

 

وضعیتسنتییکیازبهترینوضعیت هایرابطه جنسیبرایباردارشدنسریع تراستاینوضعیتبرایبارداریمطلوب ترینحالتاستگرچهتقریباًدرهرحالتازرابطه جنسیمی توانباردارشد

دراینوضعیتکهجزءقدیمی ترینحالت هابرایرابطه جنسیاست،زنباپاهاییبازشدهبهپشتمی خوابدوهردوزانویخودراخممی کندوکفپاهارامحکمرویزمینقرارمی دهدسپسمردرویاومی خوابدالبتهاینحالتپایهمدل هایدیگریهمدارد

مثلاًزنیکیاهردوپایخودرابلندمی کندومردیاآنهارادردستمی گیردویاآنهارارویشانه هایخودقرارمی دهد؛یااینکهیکییاهردوزانویخودرابازمی کند

وضعیتسنتیبهترینحالتبرایباردارشدناستزیرابسیارراحتبودهوتماسدوبدندرآنبهتراستدوطرفرودررویهمهستندوتماممدتمی توانندهمدیگررابوسیدهیادرآغوشگیرنددراینحالتزنمی تواندآزادانهحرکتکندومردمی تواندبابلندکردنخودبادست هایشیابالاکشیدنبدنشبااستفادهاززانوهایش،بخشیازوزنخودراازرویزنبردارد

برایلقاحنیزاینحالتبهترینحالتبرایباردارشدناستزیراوقتیزنبهپشتمی خوابد،واژنروبهپاییناستورفتناسپرمبهداخلآنوگذشتنازگردنهرحموواردشدنبهرحمراحت ترصورتمی گیردیکیدیگرازفوایداینحالتایناستکهاینامکانرافراهممی کندکهآلتمردعمیق ترواردواژنزنشودتااسپرمبعدازانزالمستقیم ترواردگردنهرحمشود

وقتیمی خواهیددربهترینحالترابطه جنسیباردارشوید،واحتمالباردارشدنخودراپسازانزالافزایشدهید،ایننکاترارعایتکنید

مردبایدآلتتناسلیخودراتاحدامکانبیشتربهعمقواژنفروبردهتاکمترینمیزانازمایعانزالشدهبیرونازواژنبریزدپسازبیرونکشیدنآلت،مردمی تواندبهآرامیدولبدستگاهتناسلیزنرابهسمتهمفشاردهدتامایعانزالشدهازآنبیروننریزد

زنبایدبرای۲۰تا۳۰دقیقهبعدیهمانطوربهپشتدرازبکشدبهتراستکهزیرکمراوبالشیقرارگیردتالگناوکمیازرویزمینبلندشود

طبیعیاستکهوقتیزنازجایخودبلندمی شودکمیازمایعانزالشدهازواژنبیرونبریزداماایناحتمالبارورشدناوراکاهشنمی دهدزیرادرایننقطهبیشتراسپرم هاییکهدرواژنمانده اندزندهنیستندبههماندلیل،بهپشتخوابیدنزنبیشتراز۳۰دقیقهاحتمالبارورشدنزنرابیشترنمی کند

اگردوستداریدتنوعبیشتریدررابطه جنسیتانباشد،می توانیدازمدل هایزیربرایباردارشدناستفادهکنید


حالتهایمتنوعبرایباردارشدن
خوابیدندوطرفبهپهلوکناریکدیگرنیزیکیازراه هایخوببرایآندستهاززوج هاییاستکهیکیازطرفیناضافه وزنیاکمردرددارداینکاررامیتوانیدهمبهصورت
رودررووهمطوریکهمردازپشتزنرادرآغوشگرفتهوآلتخودراازپشتواردواژنزنکند،انجامدهید

دخولازپشتطوریاستکهمردازپشتآلتجنسیخودراواردواژنزنمی کندزنمی تواندهمرویشکمدرازبکشدوهمرویزمینزانوبزندویابهپهلودرازبکشدمردپشتاومی ایستدیااونیززانومی زنداینروشباعثمی شودکهاسپرمدرگردنهرخمنیزذخیرهشود

دراستفادهازهرکدامازوضعیت ها،پسازانزال،زنمی تواندهمرویشکم۲۰تا۳۰دقیقهبخوابدیابهپشتبرگشتهوبابالانگهداشتنلگنخودهمانطورکهدربالا
اشارهشد،درازبکشد

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان -[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بهترین حالت رابطه جنسی برای باردار شدن! -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات