8 ترفند باردارها برای استقبال از نوروز -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,ترفند,باردارها,استقبال,[categoriy]

8 ترفند باردارها برای استقبال از نوروز

8 ترفند باردارها برای استقبال از نوروز -آکاترفند,باردارها,استقبال,نوروز

آکاایران: 8 ترفند باردارها برای استقبال از نوروز

به گزارش آکاایران: خانمهایباردارازانجامکارهایسنگینخودداریکنند

 

امسالکهشماباردارهستیدوضعیت تانباسال هایقبلخیلیفرقمی کندخیلیکارهارانمی توانیدمانندهرسالانجامدهیدوازبعضی هابایدبهکلیچشمپوشیکنیدمثلانبایدبهخانهتکانیمانندگذشتهنگاهکنیدوبخواهیدکهتمامخانهراازبالاتاپایینبسابیدازطرفدیگرشرایطبهشمااجازهنمی دهدکهبهدنبالخریدلوازمخانه،عیدیبرایدیگران،وسایلسفرههفتسینوساعت هایطولانیدرخیابانمشغولجست وجوباشید

 

نبایدفراموشکنیدکهقبلازهرچیزسلامتخودتانوفرزندیکهدرراهداریدمهماستاماخبشماهممانندتمامخانم هایایرانیدوستداریدکهزندگی تانرادرسالجدیددرخانه ایتمیزوزیباشروعکنیدومهمان هاییکهدرتعطیلاتنوروزبرایدیدوبازدیدبهدیدن تانمی آیندازخانه تانتعریفوتمجیدکنندبهخاطرهمینماقصدداریمچندترفندسادهرابهشمایاددهیمکهبااستفادهازآنهاچهرهخانه تانراتغییردهیدبدوناینکهخیلیبهزحمتبیفتید

نکاتیراجعبهخانهتکانیدربارداری
برایاینکهخانهشماتمیزوپاکیزهبهنظربرسداصلالازمنیستکهخیلیخودتانرابهزحمتبیندازیدبعضیخانم هافکرمی کننداگربرایخانهتکانیزمانزیادینگذارندوزحمتبسیارینکشنداینکاررادرستانجامنداده انددرصورتیکهبایکبرنامههوشمندانهشمامی توانیدازکمترینکاربیشتریننتیجهرابگیریدمهم تریننکتهایناستکهقبلازدستبهکارشدنخوبفکرکنیدتاراه هایبهتروآسان ترراپیداکنید


بعضیوسایلخیلیدرتمیزیخانهموثرهستندمثلافرش،پردهولوسترجزووسایلیهستندکهپاکیزگی شانبسیاردرعوضشدنچهرهخانهموثراستوازطرفیتمیزکردنآن هانیزبرایشمازحمتینداردچونفرش هاراقالیشوییمی شویدوپردهرانیزمی توانیدبهخشکشوییبسپاریدکهبعدازشستنواتوکشیدنآمادهنصبتحویل تاندهدکریستال هایلوسترنیزموجوداتمرموزیهستندکهشایدگردوغبارشانراچندانبروزندهندوشمامتوجهکثیفی شاننشویداماوقتیازهمسرتانبخواهیدکهآنهاراباآبداغویکدستمالتوریتمیزکندبرقیمی گیرندکهتمامخانهرادرخشانمی کنندپستااینجایکاربخشبزرگیازکارسالنپذیراییشمابازحمتکمیانجامشدهاست


برایتمیزکردنآشپزخانهنیزلازمنیستکهمانندهرسالتمامکابینت هایآنرابیرونبریزیدوحتیظرف هاییکهدرطولسالیکبارهممورداستفاده تانقرارنمی گیردراتمیزکنیدوآنهارادوبارهبچینیداصولاچونکابینت هابخشخستهکنندهوطاقتفرسایکارآشپزخانههستندوانرژیزیادیازشمامی گیرندبهتراستکارآنراکلافاکتوربگیریدوآنرابهبعداززایمانویکفرصتمناسبموکولکنیددرعوضتنهایککابینتراتمیزکردهوتمامظرف هاییراکهبرایپذیراییازمهماناندرعیدموردنیازتانمی شودبشوییدوخشککنیدوآمادهاستفادهدرآنبچینیدبااستفادهازاینظروفهمخیلیخودتانرابهزحمتنینداخته ایدوهمباظروفتمیزودرخشانازمهمانانپذیراییمی کنید


تمیزکردنآشپزخانهنیزبایدشاملقسمت هاییشودکهبیشتردرچشمهستندرویکابینت ها،رویاجاقگازوماشینلباسشوییوماشینظرف شوییوالبتهکفآشپزخانهرادرمدتکمیمی توانیدتمیزکنیدنکتهمهمایناستکهاینکارهارامانندهمیشهانجامبدهیدوچونعنوانخانه تکانیرویآناست،کاررابرایخودتانسختنکنید 

,ترفند,باردارها,استقبال,[categoriy]

8 ترفند باردارها برای استقبال از نوروز

کارباموادشویندهخطرناکدردورانبارداریممنوعاست

 
سعیکنیدازشوینده هایطبیعیوموثربرایتمیزکاریاستفادهکنیدتاهمدچارمشکلاتکارباموادشیمیایینشویدوهمبرایتمیزشدنسطوحبهسختینیفتید

 

غیرازتمیزکردنخانهراه هایدیگریهموجودداردکهچهرهخانهراعوضکنیدمثلامی توانیدچیدمانمبلمانراتغییردهیدیاجایمیزتلویزیونراعوضکنیدیاحتیتغییراتیکوچک تردروسایلخانهبدهیدکهباعثمی شودمهمانان تاناحساسکنندکهشماحسابیبهخانهرسیده ایدچونظاهرآنبرایشانفرقکردهاستپسبایکبرنامهازپیشفکرشدهوسایلرابهنحویبچینیدکههمباعثتنوعوتاثیرمثبتدرروحیهخودتانشودوهمظاهرخانهراحسابیعوضکند


لازمنیستبرایاستقبالازبهارحتماخرجرویدستخودتانبگذاریدووسایلبزرگیمثلسرویسچوب،پردهوراتعویضکنیدتاتغییررادرخانهاحساسکنیداضافهکردنوسایلساده ایمثلیکتابلویایکشیءدکوریوتزیینینیزمی تواندبهعوضشدنخانهشماکمککندوآنراآمادهاستقبالازبهارنشاندهد


یکرسمزیبادرنوروزعیدیدادنوعیدیگرفتناستبسیاریازماغیرازاینکهچنداسکناسنوراازقبلدردیوانحافظشیرازآمادهمی گذاریمتابهکودکانعیدیبدهیمعادتعیدیخریدنبرایاقوامودوستانوآشنایانرانیزداریمامسالشرایطشمامتفاوتازهمیشهاستوهمهدوستانواقوام تانبهاینتفاوتآگاههستندوتوقعیازشماندارنداماشماهمدوستداریدکههدیه ایهرچندکوچکرادرمقابلکادوییکهآنهابهشمامی دهند،تقدیم شانکنیدبهترینکاربرایرفعاینمشکلایناستکهحدالامکان،عیدیدیگرانراازبینوسایلیکهداریدانتخابکنیدهمهماظروفیداریمکههرگزازکارتنخارجنشده اندیاکادوهاییگرفته ایمکهحتییکبارهمازآنهااستفادهنکرده ایمگاهینیزلباسیازیورآلاتیراخریده ایمکهبهدلایلمختلفهرگزنتوانستهایمازآنهااستفادهکنیمبایکبسته بندیجدیدوشیکایناشیابهنظربلااستفادهتبدیلبهکادوهاییزیبامی شوندبهاینترتیبهماززحمتساعت هاجست وجوبرایخریدخلاصمی شویدوهمازنظرمالیصرفه جوییمی کنید

 

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان -[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «8 ترفند باردارها برای استقبال از نوروز -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات