چربی هایی که موجب ناباروری می شوند -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,چربی,موجب,ناباروری,[categoriy]

چربی هایی که موجب ناباروری می شوند

چربی هایی که موجب ناباروری می شوند -آکاچربی,موجب,ناباروری,شوند

آکاایران: چربی هایی که موجب ناباروری می شوند

به گزارش آکاایران: تغذیهنادرستوغلطنقشبسزاییدرناباروریمرداندارد

 

ناباروریدلایلمختلفیداردکهیکیازمهمترینآنهاتغذیهاستتغذیهیسالمبهافزایشباروریکمکودرمقابلتغذیهیناسالمازقدرتباروری،همدرزنانوهمدرمردانمیکاهد

مصرفچربیهایترانسافزایشاحتمالناباروری
اسیدهایچربترانسیکمحصولجانبیازفرآیندتبدیلروغنهایگیاهیمایعبهروغنهایهیدروژنهیاجامدهستنددرهیدروژناسیوناسیدهایچربغیراشباع،هیدروژنبهروغنهایمایعاضافهمیشودتاچربیپایداروجامدمانندمارگارینتولیدشودکرهوچربیحیوانینیزحاویمقدارکمیاسیدهایچربترانسهستندکهبهدلیلتخمیرباکتریاییدرشکمبهگاووگوسفندتولیدشدهاند


درمحصولاتگیاهیچربیهایترانسبسیارکمیوجودداردوبیشتربارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان - مصرفچربیترانسروغنگیاهیهیدروژنهجامدیانیمهجامد،مارگارین،روغنسرخکردنیوفستفودهااست


اسیدهایچربترانسجزوچربیهایمفیدنیستندچراکههمزمانباعثبالابردنکلسترولبددرخونوکاهشکلسترولخوبمیشوند

مشکلاتوبیماریهاییکهبامصرفاسیدهایچربترانستشدیدمیشوند
بیماریعروقکرونرقلب
آلزایمر
چاقی
بیماریهایکبدی
سرطان
دیابتنوع
آلرژی
ناباروری
طبقنظرمحققاندانشگاههاروارد،زنانیکهدرتخمکگذاریوباروریشانمشکلاتیدارندنسبتبهزنانسالموبارور،تمایلبیشتریبهخوردنمنابعحاویاسیدهایچربترانسدارندهمچنین،مصرفتنهاازکلکالریروزانهازچربیهایترانسبهجایچربیهایاشباعنشدهوسالمباخطرمضاعفبرایایننوعازناباروریهمراهبود


زنانناباروردرسنینبالاقهوهوچربیهایاشباعنخورند
زنانبهدلایلمختلفیممکناستنابارورشوندکهافزایشسنیکیازایندلایلاستبهاینافرادمصرفویتامینهایگروه،،اسیدفولیک،روغنماهی،روی،پروبیوتیکهاوپرهیزاستفادهازقهوهوچربیهایترانسبالاوبهخصوصروغنهاییکهبیشازیکبارسرخشدهاندتوصیهمیشودازدیگرتوصیههابهاینافرادکاهشوزنتا۵کیلوگرماستکهمیزانباروریرادرافرادناباروردرسنینبالاافزایشمیدهد


ازطرفیدربرخیزناندیدهشدهکهبراثرحساسیتبهنورترشحهورمونملاتونینکهبدندرساعاتشبآنراترشحمیکندمختلمیشودورویباروریمؤثراستزنانیکهساعتاولیهشبنمیخوابندودرطولروزتاظهرخوابندمعمولاًترشحاتهورمونشانبااختلالمواجهمیشودومیزانباروریاینافرادکاهشمییابدبرایاینافرادتجویزمکملهایملاتونینبرایتنظیماینهورمونبسیارمؤثراستودرعینحالتوصیهمیشودزناننهایتاتاساعت١٠٣٠شببخوابندوصبحهازودتربیدارشوندکلسیم،منیزیمونیاسیننیزبرایاینخانمهاتجویزمیشود 

,چربی,موجب,ناباروری,[categoriy]

چربی هایی که موجب ناباروری می شوند

 زنانناباروردرسنینبالاقهوهوچربیهایاشباعنخورند

 
چربیهایبدبرمردانهمتاثیرگزاراست
تغذیهنادرستوغلطنقشبسزاییدرناباروریمردانداردومیتواندتأثیربسیارزیادیدربچهدارشدنآنانبگذاردمحققانمیگویندمردانیکهرژیمهایغذاییبدویامملوازچربیاشباعشدهدارند،شانسپدرشدنخودرابهنصفکاهشمیدهند


دانشمندانهشداردادهاندکهرژیمهایفاقدارزشغذاییباکاهشمیزانباروریارتباطداردوچربیبیشازحددراینرژیمهاباعثپایینآمدنشماراسپرمهامیشود


گرچهتأثیراضافهوزندرکاهشباروریافرادچاقدرقیاسباافرادلاغرپیشازاینهممشخصشدهبود،اماتحقیقجدیدنشانمیدهدحتیافرادلاغردرصورتمصرفحجمزیادخوراکیهایفاقدارزشغذایی،بهتوانباروریخودآسیبمیزنند


زنانبهدلایلمختلفیممکناستنابارورشوندکهافزایشسنیکیازایندلایلاستبهاینافرادمصرفویتامینهایگروه،،اسیدفولیک،روغنماهی،روی،پروبیوتیکهاوپرهیزاستفادهازقهوهوچربیهایترانسبالاوبهخصوصروغنهاییکهبیشازیکبارسرخشدهاندتوصیهمیشود

سهمطالعهجدیدکهدریککنفرانسباروریدرآمریکاارائهشد،نشانمیدهدکهمصرفزیادخوراکیهایچربامکانباردارشدنزوجهاراکاهشمیدهدودرمواردلقاحخارجازرحمینیزموجبمیشودجنینهایضعیفتولیدشوند


گروهیازمحققاندانشکدهبهداشتعمومیهارواردوبیمارستانجنرالماساچوست،دریکمطالعهتأثیرمصرفچربیهایترانسرابرمیزانباروریمردکهسعیمیکردندازطریقلقاحخارجرحمیبچهدارشوند،بررسیکردند


محققانمتوجهشدندکهمیزانباروریدرزوجهاییکهمردانآنهابیشترینمیزانچربیهایترانسرادررژیمهایغذاییخودداشتند،درپایینترینسطحقرارداشت


براساساینتحقیق،مردانیکهبهترینرژیمغذاییراداشتند،ازدرصدتوانباروریبرخورداربودند،اماباروریمردانیکهبدترینرژیمغذاییراداشتندودرصدکالریآنهاازچربیهایترانستأمینمیشد،درصدبود


چربیهایترانسدرمارگارین،کیکها،بیسکویتهاوغذاهایرستورانیدیدهمیشود


توصیهها
مصرفغذاهایحاویاسیدهایچربهیدروژنهواشباعیعنیروغنهایجامدگیاهیوحیوانی،گوشتولبنیاتپرچرب،فستفودهاوغذاهایفرآوریشدهوچرب،شیرینیجات،بیسکویت،شکلات،بستنی،غذاهایسرخشدهمثلپیراشکیوسیبزمینیسرخکردهورابهحداقلبرسانید


مصرفغذاهایآماده،سرخکردنیوپرچربیراکاهشدهیدوبهجایآنازغذاهایآبپز،تنوریوکبابیوانواعمیوهوسبزیاستفادهکنیدبرایپختوپزوسالادازروغنمایعکلزاکانولا،آفتابگردان،سویا،زیتونویامخلوطآنهاوبرایسرخکردندرمنزلتنهاازروغنهایمخصوصسرخکردناستفادهکنید


هنگامخریدکمیبیشترحوصلهبهخرجدهیدورویبرچسبموادغذاییرابخوانیداگررویبرچسبغذایی،کلمهروغنهیدروژنهشدهیاروغنشیرینیپزیذکرشدهبود،بایددانستکهآنغذاحاویچربیترانساست


برچسبروغنبهشمادرصدهریکازاسیدهایچربتشکیلدهندهروغنرامیگویدآننوعیراانتخابکنیدکهاسیدهایچرباشباعکمتریداشتهباشدواسیدچربترانسنداشتهباشدویادرکمترینمقدارباشد


غذاهاییکهدرترکیبآنهاروغنبهکاررفتهاستازجملهانواعسسها،چیپسوپفکوتنقلاترابادقتانتخابکنیدوبهبرچسبترکیباتتغذیهایآنهاتوجهکنید

منابع
فارس
دکترسلام
تبیان[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «چربی هایی که موجب ناباروری می شوند -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات