رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,رژیم,غذایی,مناسب,[categoriy]

رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری

رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری -آکارژیم,غذایی,مناسب,دوران,بارداری

آکاایران: رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری

به گزارش آکاایران: دردوره بارداریمادرانبایددقتبیشتریدرتغذیهخودداشتهباشند

 

یکمتخصصتغذیهبایدهاونبایدهایتغذیه ایدردورانبارداریراتشریحکرددکترغیبی،اظهارکرددوره بارداریدوره ویژه ایبرایمادراناستومادرانبایددقتبیشتریدرتغذیهخودداشتهباشندمادرانبطورمعمولمرتبتوسطپزشکزنانویزیتمی شوند،ولیمتأسفانهمادرانبارداراطلاعاتیراجعبهاینمطلبندارندکهبایددردورانبارداری،تحتویزیتدوره ایتغذیهنیزباشندودرارتباطبامتخصصتغذیه،برنامه غذاییمخصوصبارداریرادریافتکنند


ویافزودمتاسفانههنوزاینتفکرغلطکهمادربارداربایددوبرابرمعمولغذابخورد؛چراکههماکنوندونفراست،درجامعه ماوجوددارددرحالیکهمامعتقدیمکهیکمادربارداردرسهماهاولبارداریبهعلترشدناچیزجنین،بهکالریخیلیزیادینیازنداردودرطولباردارینیزفقطیکواحدغذاییازگروه هایهرمتغذیه ایبهرژیمغذاییفردبایدافزودهشود

ویبابیاناینکهافراددرطولبارداریفکرکاهشوزنراازخوددورکنند،گفتیکمادربارداراگرباوزننرمالوارددورانبارداریشود،می تواندتاکیلوگرمبروزنخوداضافهکند

غیبیگفت بایدهاونبایدهاییدررابطهباتغذیهمادرانبارداروجودداردتغذیهمناسبازبسیاریازعوارضبارداریکهدربینعموممردمبهویارحاملگیمعروفاست،می کاهدمادرانباردارهمهروزهبایدازخانواده نانوغلات،لبنیات،سبزیجات، میوه هاوگروهپروتئین هااستفادهکنندبنابرایناگرمادربخواهدکهبارداریمناسبیراپشتسربگذاردبایدازرژیم هاینادرستغذاییخودداریکندودرایندورانماکاهشوزنراحتیبرایمادرانچاق،قائلنیستیم

ویسلامتیافرادبعداززایمانرامتاثرازکمبودهایتغذیه ایدورانبارداریعنوانکردوگفتافرادیکهتصمیمبگیرندحاملهشوندبایدیکسریمشکلاتجدیهمچونسوءتغذیهرادرمانکنندمراقبت هایدورانبارداریازسهماهقبلازبارداریشروعمی شود

اینمتخصصتغذیهتوصیهکردزنانیکهتمایلبهبارداریداشتهباشندازچندماهقبلازبارداریروزانهمیکروگرممکملاسیدفولیکیاویتامیناستفادهکنند

,رژیم,غذایی,مناسب,[categoriy]

رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری

مادرانباردارهمهروزهبایداز لبنیات،سبزیجات، میوه هاواستفادهکنند

 

 ویبررعایترژیمغذاییمناسبدرمرداننیزاشارهکردوگفتمرداننیزبرایاینکهسلامتجنینراتضمینکنند،لازماستقبلازتصمیمبهفرزندآوریعادت هاینامناسبتغذیه ایخودراکناربگذارند

ویهمچنینافزوددرسهماههاولبارداریافزایشوزننیمتادوکیلوگرمدرزنحاملهعادیاست،ولیبعدازآنافزایشوزندرافرادچاقباافرادلاغرمتفاوتاستافرادیکهوزنکمتریدارنددرهفتهنیمکیلوگرم،افرادیکهنرمالیدارنددرهفتهگرموخانم هاییکهاضافهوزندارنددرهفتهگرمبایدافزایشوزنداشتهباشند

اینمتخصصتغذیهخاطرنشانکرداگرفردیبالایعددباشد،تنهامجازاستدرطولبارداریپنجتاکیلوگرموفردیکهلاغرمحسوبمی شودوویکمترازاست،تاکیلوگرممی تواندبروزنخوداضافهکند

 

 بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان -[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «رژیم غذایی مناسب در دوران بارداری -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات