چک لیست قبل از دوران بارداری -آکا

سایت کودک ، نی نی آکابارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

چک لیست قبل از دوران بارداری -آکالیست,دوران,بارداری

آکاایران: چک لیست قبل از دوران بارداری

به گزارش آکاایران:  فولیکاسیدنقشمهمیدرجلوگیریازایجادنقائصومشکلاتهنگامتولددارد

 

مصرفروزانهفولیکاسید
بهتراستحتییکماهقبلازاینکهاقدامبهباردارینماییدبهتراستبعضیمواردرابرایداشتننوزادسالمدرنظربگریدچگونه؟شروعبهمصرفروزانه۴۰۰میکروگرمفولیکاسیدنماییدکهدراکثرمولتیویتامینهاوجودداردویتامیندربسیاریازخوراکیهامانندسبزیجات٬مرکباتوحبوباتوجودداردامابازهمبسیاریازخانمهابرایکسبمقدارکافیآننیازبهمصرفقرصویتامیندارندفولیکاسیدنقشمهمیدرجلوگیریازایجادنقائصومشکلاتهنگامتولدداردکهاغلبحتیقبلازاینکهشمامتوجهبارداریتانشویدممکناستایناختلالاتشکلگرفتهباشند

 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

قبلازاقدامبهبارداری٬اطمینانحاصلنماییدکهدندانهاولثههایتانسالمهستند

 

مراجعهبهدندانپزشک
آیامیدانیدکهدندانپزشکهممیتواندبهداشتنیکبارداریایدهآلبهشماکمککند؟قبلازاقدامبهبارداری٬اطمینانحاصلنماییدکهدندانهاولثههایتانسلامتیکاملبرخوردارهستندهمینقدرکهاینقضیهبهلبخندشمازیباییمیبخشدبراینوزادتانهممهماستبارداریاحتمالابتلابهبیماریهایلثهراافزایشمیدهدوبیماریهایلثهاحتمالزایمانزودرسرابالامیبرندچارهچیست؟مسواکواستفادهازنخدندانبهصورتمرتب 

 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

 چندماهقبلازاینکهبرایبارداریاقدامنماییدبهپزشکخودمراجعهکنید

 

باانجامیکچککاملپزشکیسلامتخودراافزایشدهید
چندماهقبلازاینکهبرایبارداریاقدامنماییدبهپزشکخودمراجعهودربارهمواردزیدسوالنماییدواکسنیاآزمایشاتیکهلازماستانجامدهیدشروعاستفادهازویتامینهایدورانبارداریچگونگیکنترلسلامتیتان٬درهرشرایطیکهداریدچهداروهاییرادرزمانبارداری٬بهچهمیزانوچگونهمیتوانیداستفادهکنیدیانکنید 

  

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

سعیکنیددرباردرایانجاممنظم۳۰دقیقهورزشمتوسطدرروزراداشتهباشید

 
ورزشرابرایخودعادتکنید
کسبیکوضعیتبدنیخوب٬بارداریوزایمانرابرایشماآسانترمیکندسعیکنیدانجاممنظم۳۰دقیقهورزشمتوسطدرروزمثلپیادهروی٬دوچرخهسواریوشناراهدفقراردهیدویابهفکرپیوستنبهیککلاسورزشمخصوصدورانبارداریباشید  

 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

قبلازاینکهباردارشویدسعسکنیدبهوزنایدهآلتانبرسید

 
تلاشبرایبدستآوردنیکوزنمناسب
لاغریبیشازحدباردارشدنراسختمیکندوداشتنوزنبیشازحدشمارادرمعرضمشکلاتبهداشتیوسلامتیمثلدیابتوفشارخونبالاقرارمیدهدومیتواندبارداریراطولانیترکنداماخبرخوباینکهورزشباشدتمتوسطباعثمیشوداحساسبهتریبرایباردارشدنداشتهباشید 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

قبلازبارداریهزینههایمربوطغذایکودک٬لباسنوزادووسایلبازیرادرنظربگیرید

 
درنظرگرفتنبودجهماللازمبراینوزاد
شمابهترینهارابراینوزادخودمیخواهید٬پسازهماکنونشروعبهبرنامهریزینمایید٬هزینههایمربوطغذایکودک٬لباسنوزاد٬وسایلبازیوسرگرمینوزاد٬پوشک٬تجهیزاتلازمومراجعهبهپزشکرادرنظربگیریدوکلایکبرنامهمنظمهماهنگبابودجهایکهداریدرادرپیشبگیرید      

 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

قبلازاینکهباردارشوید،برایداشتنبرنامهتغذیهسالماقدامکنید

 

تغذیهمناسب
یکیازبهترینکارهاییکهمیتوانیدانجامدهیدایناستکهشروعبهخوردنغذاهایسالمنماییدقبلازاینکهباردارشویدازهمسرخودبخواهیدکهبرایداشتنبرنامهتغذیهسالمبشمابپیونددشمابهمقادیرزیادیازپروتئین٬آهن٬کلسیمواسیدفولیکنیازداریدبنابراینترکیبیازمیوهها٬خشکبار٬سبزیجات٬غلاتکاملومحصولاتلبنیکمچربرادررژیمغذاییخودجایدهیدوازخوردنخوارکیهایمثلچیپس٬نوشابههایگازداروسایرغذاهایدیگرکهفقطکالریخالیهستندپرهیزنمایید    

 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

 زمانیکهمیخواهیداقدامبهبارداریکنیدنبایدبیشاز۲۰۰میلیگرمکافئیندرروزمصرفنمایید

 
بهمیزانکافئینیکهمیخوریدتوجهکنید
آیاحتمابایددرطیروزیکلیوانقهوهبخورید؟یکفنجانمشکلینداردولیسعیکنیدکهبیشازیکلیواندرروزنگرددبرخیازمتخصصانتوصیهمیکنند٬زمانیکهمیخواهیداقدامبهبارداریکنیدنبایدبیشاز۲۰۰میلیگرمکافئیندرروزمصرفنماییدکهمعادلاستبایکفنجانقهوهیاهشتفنجانچایازشیرادویهدارسردیاگرممیتوانیدبهعنوانجانشینکافئینبرایآرمبخشاستفادهنمایید         

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

مصرفسیگارباردارشدنرابرایشماسختمیکندپسقبلازبارداریاقدامبهترکآننمایید

 

 ترکسیگار
اگرعادتبهاستعمالسیگارداریدزمانمناسبیبرایترکآناستمصرفسیگارباردارشدنرابرایشماسختمیکندوادامهدادنآندردورانبارداریاحتمالایجادمشکلاتیمثلتولدزودرس٬وزنکمهنگامتولدوسقطجنینراافزایشدهدهمچنینکودکشمارادرمعرضخطرسندرممرگناگهانیقرارمیدهدازهمسرخودبخواهیدکهاونیزاستعمالسیگارراکناربگذاردزیراکهاستنشاقدودسیگاردیگرانهمبهقدرکافیخطرناکاست٬درصورتنیازبهکمکبرایترکسیگاربایکپزشکدراینزمینهمشورتنمایید 

 

,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

اگرازانواعالکلاستفادهمینماییدبهتراستقبلازاقدامبهبارداریمصرفآنرا کناربگذارید

 

اجتنابازالکل
اگرازانواعالکلاستفادهمینماییدبهتراستقبلازاقدامبهباردارینوشیدنآنرابهطورکاملقطعنماییددربعضیازخانمهااستفادهازالکلباردارشدنراخیلیسختمیکندوحائزاهمیتاستکهبدانیداستفادهازالکلدردورانبارداریاحتمالابتلابهنقائصهنگامتولدویابروزمشکلاتیادگیریراشدیدابالامیبرداگرقبلازاینکهمتوجهبارداریتانشویدازالکلاستفادهکردهاید٬یکبارنوشیدنمشکلیایجادنمیکندولیبهتراستبدانیدکهعلموپزشکانهنوزنمیدانندکهچهمیزانوچهمقدارمصرفالکل٬حتیدرمیزانکم٬میتواندخطرآفرینباشد٬پسبهتراستاجتنابکاملازالکلداشتهباشید     

 ,لیست,دوران,بارداری,[categoriy]

چک لیست قبل از دوران بارداری

درموردحقوقومرخصیزایماناطلاعاتجمعکنید

 
درموردحقوقومرخصیزایماناطلاعاتجمعکنید
باتوجهبهمحلکارخوددرموردمزایایتولدکودکتاناطلاعاتکسبکنیدبرخیازسازمانهاوشرکتهابرایزایمانمرخصیباحقوقدرنظرمیگیرندکهمیتواندبرایبرنامهریزیمالیشمابرایتولدکودکتانکمکزیادیبکندهمچنینبرایشروعزندگینوزادتانشمانیازبهزمانبیشتریداریددرمورداینکهکدامبیمهاززایمانشماحمایتمیکندهماطلاعاتکافیراکسبنمایید 

 

بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان -[ منبع این خبر سایت آکاایران-کودک می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «چک لیست قبل از دوران بارداری -آکا» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات