عزم ملی لازمه توسعه فرهنگ شهروندی است

شهروندی یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت و توسعه یافتگی کشورهاست. یکی از ابعاد مهم شهروندی، فرهنگ شهروندی است. اصولاً شهروندی بدون عنایت به مقوله فرهنگ قابل تصور نیست. ایجاد، گسترش و تعمیق فرهنگ و اخلاقیات دراین خصوص می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی باشد که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه‌اند.
ایرنا در گفت وگویی با دکتر یعقوب موسوی دانشیار جامعه شناس شهری دانشگاه الزهراء به بررسی موضوع فرهنگ شهروندی می پردازد. بررسی مؤلفه‌های فرهنگ شهروندی و برخی متغیرهای اجتماعی تبیین کننده آن ، پاسخگویی به سوالاتی مبنی براینکه برای داشتن شهروندی فعال به چه متغیرهایی باید توجه داشت ؟ واحساس نبود امنیت و یا گسترش ناهنجاری های اجتماعی چه تاثیری بر فرهنگ شهروندی دارند ؟ و در کلام آخر برای ارتقای فرهنگ شهروندی در ایران چه راهکارهایی وجود دارد؟
ازجمله این محورها است .

**س: برخی جامعه شناسان معتقدند برای داشتن شهروندی فعال باید مولفه و معنای شهروندی با ملاحظه فرهنگ شهروندان باشد نه صرف ملاحظات حقوقی یا تاکید یکسویه بر آرمان ایدئولوژیک ، دیدگاه شما درمورد این مولفه چیست ؟
- موضوع شهروندی که در دهه های اخیر درسطح کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مثل ایران مورد توجه قرار گرفته است درواقع به جهاتی هم پدیده ای نو و هم تاریخی است. مفهوم شهروند و شهروندی اشاره به فردی آگاه ؛ دارای حقوق ؛ مسئولیت عام ومدنی درمراکز شهری و یا هر محیط اجتماعی دیگر است به تعبیر ژانوسکی نظریه پرداز ادبیات شهری که در کتابی با عنوان شهروشهروندی بدین موضوع پرداخته است پدیده شهروندی پدیده جامعه مدرن است یعنی به عبارتی مفهوم شهروندی با مقتضیات جامعه نوین هم خوانی دارد .
البته فیلسوفان و نظریه پردازان تاریخی از جمله ارسطو موضوع شهروندی را برای نخستین بار ذیل حقوق اقوام و ملیت ها مد نظر قرار داده اند ولی این مسئله مربوط به یونان سده سوم و چهارم قبل از میلادمی شود یعنی مربوط به یونان در حال شهری شدن در آن مقطع زمانی است یونانی که دارای جمعیت وسیع مهاجرو برخوردار از تنوع و گوناگونی قومیتی است و برای حل مشکلات زیست و مشارکت اجتماعی فیلسوفی مانند ارسطو موضوع رعایت حقوق طبقات ، گروه های اجتماعی واقوام را مطرح می کند.
مفهوم شهروندی بنا به دلایل مختلف از جمله غلبه فرهنگ و شریعت رومی در یونان و نیز سراسر اروپای قدیم برای قرن های طولانی در حاشیه و انزوا قرار داشته است واین مفهوم چندان باب نظر اهالی اندیشه و کلیسا نبوده است تا سرانجام در قرن هفدهم فیلسوف سیاسی جان لاک با مقاله ای تحت عنوان شهروندی بنیاد فلسفی و سیاسی حقوق شهروندی را باردیگر مورد بحث و تالیف و انتشار قرار داد. در قرن های بعد مقوله شهروندی در فواصل مباحث حقوقی و فلسفی مورد بازخوانی و کاربرد قرار گرفته است. به طوری که با ورود اروپا به عصر مدرن شهروندی و مهمتر از آن حقوق شهروندی به یک خواست و تمایل روبه افزایش در بین نخبگان و طبقات برگزیده جامعه و نیز گروه های مختلف اجتماعی با انگیزه های رهایی و آزادی و برخورداری از عدالت اجتماعی تبدیل می شود.
درتحلیل و بررسی مقوله شهروندی گفته می شود شهروند فردی است که دارای هویت وشخصیت انسانی ، مدنی ، اجتماعی وحقوقی است . شهروندی مقوله ای متفاوت از مفاهیم مثل رعیت، بنده، تابع و مزد بگیر است ؛ شهروند به هر فرد انسانی اعم از مرد و زن ، از هر نژاد و گروه و طبقه و مذهب اطلاق می شود. در این چارچوب همه افراد ساکن در شهر و یا هر محیط دیگر سوای هرنوع نسبت وهرنوع هویت و نسبت اجتماعی شهروند محسوب می شود .
هر فردی که در محیط مدنی؛ اجتماعی و شهری قرارمی گیرد دارای حق وامتیازی به نام انسان مدنی و اجتماعی است اینکه این انسان اجتماعی تا چه حد دارای حقوق و امتیاز است این به نوع نظام های سیاسی ، اجتماعی و نظام ارزش ها و باورها ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر مولفه ها و معرفه های تعیین کننده حقوق اجتماعی ؛ مدنی ؛ سیاسی و حق شهروندی را متن فرهنگ و نظام حقوقی هر جامعه, سنت ها و ارزش های اجتماعی مورد احترام آن تعیین می کند .
از این نظر می توان گفت حقوق شهروندی از جهاتی مفهومی مطلق و ازجهاتی مفهومی نسبی است یعنی شهروندی پدیده ای است که به ساختار حقوقی، اجتماعی و فرهنگی هرجامعه ارتباط دارد حقوق شهروندی یک روی یا یک وجه از آن پدیده ای است که امروزه به آن شهروند می گوییم وجه دیگر شهروندی مسئولیت ؛ مشارکت جویی ؛ حس تعهد ؛ حس تعلق به گروه بزرگ تر است یعنی وقتی صحبت از شهروند می کنیم در واقع با دومقوله ؛ یک مقوله حقوق افراد است و مقوله دوم مسئولیت آنان است هم حقوق وهم مسئولیت برخاسته از یک وضعیت عام تر و کلی تر به نام فرهنگ شهروندی است .
آنچه امروزه در ادبیات انسان شناسی ومردم شناسی شهری ؛ جامعه شناسی شهری ؛ حقوق شهری و شهر سازی از آن صحبت می شود این است که مثلث فرهنگ ؛ حقوق و اخلاق ؛ امکان آرایش وچیدمان فرهنگ رشد و توسعه را در شهر فراهم می کند . برای رسیدن به یک شهر' شهروند مدار ' نیاز به افراد شهروند داریم ؛ افراد زمانی شهروندند که برخوردار از حقوق و اخلاق شهروندی باشند و باز این دور تکرار می شود ؛ تحقق اخلاق و حقوق شهروندی در یک جامعه زمانی ممکن می شود که بسترهای نگرشی ؛ فکری ؛ ارزشی و آرمان های بلند اخلاقی ؛ آرمان های انضمامی اخلاقی نه ازنوع دست نایافتنی و بسیار آرمانی بلکه واقع گرایانه و انضمامی در جامعه و بین آحاد جامعه مجال ظهور و گسترش پیدا کند. آرمان هایی که هرکس برای گذران زندگی به آن نیاز دارد شامل سعادتمند شدن ؛ خوشبخت شدن ؛ بهره مندی ؛ غم زدایی ؛ شادی آفرینی ؛ مودت ؛ دوستی ؛ عاطفه ؛ عشق ؛ تلاش ؛ تولید و شکوفایی است ؛این مولفه ها از ضروریات زندگی انسان در هر جامعه محسوب می شود وهر انسانی نیاز دارد که خوب زندگی کند و به تعبیر روانشناسان اجتماعی به شکوفایی برسد.
انسان برای استفاده از این امکان ها و استعدادها ؛ درحدی که مقتضیات انسانی او ایجاب می کند باید آزادی داشته باشد برای شکوفایی او باید امکان های محیطی در دسترس باشد ؛ برای اینکه او اعتماد کند ؛ راستگو و سالم باشد باید از لحاظ اخلاقی محیط انسانی اوهم سالم و درست باشد .
برای اینکه یک شهروند آگاه ؛ مسئول ؛ متعهد ؛ فعال ؛ مشارکت جو ؛ حساس نسبت به آحاد جامعه داشته باشیم باید بررسی شود این شهروند درکدام چارچوب عمومی تری متولد می شود و پرورش می یابد و زندگی اجتماعی تشکیل می دهد؛ که آن هم فرهنگ شهروند است .
درواقع زیر ساخت توسعه شهروندی ؛ توسعه فرهنگی است که البته هدف توسعه فرهنگی به صورت انتزاعی نیست یعنی برای اینکه فرهنگی را بالنده ؛ رشد یابنده و مستعد تعریف کنیم باید همه عناصر فرهنگ را لحاظ کنیم . برای داشتن یک فرهنگ شهروندی و فرهنگ مستعد توسعه حقوق و اخلاق شهروندی ؛ نیاز است که عناصر اولیه آن مثل اقتصاد ؛ ارتباطات ؛ سواد عمومی ؛ ارزش ها و باورها در حد مطلوب وجود داشته باشد .
به عبارت دیگرفرهنگ پدیده ای یک بعدی یا صرف آگاهی و اخلاقیات نیست بلکه فرهنگ عبارت است از آگاهی ؛ توانمندی ؛ برخورداری ؛ فن ؛ تکنولوژی و امکانات است در واقع همه آن عناصری که مردم شناسانی مثل تایلور از فرهنگ تعریف می کنند باید همخوان ؛ هم سازه وحامی یکدیگر باشند .
برای اینکه فرهنگی پویا ؛ غنی ؛ سازنده حقوق شهروندی باشد به ارزش های پایدار و اقتصاد سالم نیاز دارد در شرایطی که جامعه دچار فلاکت اقتصادی و یا فساد اجتماعی, درجازدگی و آسیب های اجتماعی از نوع پرخطر باشد در آن صورت نمی توان از آن جامعه انتظار یک فرهنگ متعالی شهروند پرور داشت . در نهایت فرهنگ شهروندی درشرایطی فراهم می شود که سایر عناصر فرهنگی به صورت هم گام وحمایت کننده پرورش یابند ودراین شرایط است که سلوک ؛ اخلاق و حقوق تحقق یافته شهروندان بروز می کند .

**س : آیا مفاهیم شهروند مدنی ، سیاسی ، اجتماعی نیازهای فرهنگی یک شهروند را مربوط به خلاقیت و خود شکوفایی ... را پوشش می دهد ؟
- این تعریف بسیار درست است و مربوط به نظریات تی .اچ . مارشال نویسنده ادبیات شهروندی است که سه بعد مهم حقوق شهروندی را مدنی ؛ سیاسی و اجتماعی تعریف می کند از نظر مارشال جامعه مدرن اروپایی یا آمریکایی سه دوره را تجربه کرده اند 'دوره اول' مربوط به توسعه حقوق مدنی در قرن هیجدهم است زمانی که حقوق افراد به عنوان انسان به رسمیت شناخته می شود یعنی انسان به حکم اینکه انسان است جدا از هر نوع تعلق نژادی ؛ مذهبی ؛ جنسیتی و طبقه اجتماعی دارای حق حیات و زندگی و برخورداری از مواهب آن است. چنانکه در فرهنگ و باور دینی ما نیز گفته می شود حیات انسان شریف است و خداوند آن را به ودیعه و امانت به انسان ها داده است .
'دوره دوم ' توسعه حقوق سیاسی است ؛ درحقوق سیاسی مشارکت سیاسی ؛ مدنی و مشارکت عام مردم در محیط های شهری تحقق می یابد وهمه در اداره کشور ؛ شهر و جامعه حق مشارکت برابر دارند نباید گفت در اداره ، مدیریت ؛ مداخله و مشارکت امور سیاسی و اجتماعی عده ای ذاتی حق بیشتری ازبقیه دارند. در این مرحله اهتمام متوجه این اندیشه است که همه افراد دارای حقوق سیاسی اند. اینکه شیوه و طریقه مشارکت و یا فعل سیاسی و تحقق آن چگونه باشد خود تابع عوامل مختلف است . کسی که دارای صلاحیت فنی ؛ توانمندی عملی و سلوک اخلاقی است در این تعریف ممکن است مشروعیت و پذیرش سیاسی او جهت مداخله و مشارکت سیاسی بیشتر باشد.
'دوره سوم ' توسعه حقوق اجتماعی است به نظرمارشال حقوق اجتماعی عبارت است از حقوق به اثبات رسیده ؛ یقینی ؛ قطعی و به دست آمده شهروندان در برخورداری از خدمات اجتماعی است مثل خدمات رفاهی ؛ بیمه عمر ؛ شغل ؛ تامین اقتصادی ؛ نداشتن دغدغه و سلامتی ... .
مارشال معتقد است که حقوق مدنی و سیاسی درواقع پایه ومبنای تحقق و توسعه حقوق اجتماعی و شرط لازم و ضروری برای آن است و آنچه که در دوران اخیر ملاحظه می شود چالش و ستیز بین نیروها و منابع سیاسی و حقوقی در سطح کلان و میانه و در سطح احزاب و جریان های سیاسی و عقیدتی در نفس امر متوجه گستره حوزه حقوق اجتماعی و تحقق ان در جامعه است . حقوق اجتماعی شهروندان (Citizenship Social rights) یعنی دولت ها ؛ سیاست ها ؛ برنامه ها ؛ گروه ها ؛ اصناف و احزاب به گونه ای عمل کنند که توده های مردم از لحاظ حقوق اجتماعی به وضعیت مطلوب برسند اگر حقوق اجتماعی تامین شود بسیاری از تنش ها کاهش پیدا می کند.این سه بعد از حقوق شهروندی به نحوی پاسخگوی مطالبات و نیازها ی شهروندان است .
با توجه به پشتوانه دینی و فرهنگی درایران می توان بر این گمان بود که حقوق مدنی دغدغه و مطالبه اولیه اصلاح گرایان و ترقی خواهان اولیه در قرن گذشته نبوده است بلکه درجامعه ایران انسان با فرض کلی حفظ حقوق انسانی دارای وضعیت دشواری نبوده است آن چه که مطرح و مورد نیاز بوده است تعلقات افراد انسانی به ویژه در بعد حقوق اجتماعی و سیاسی ومنازعات مربوط به آنها بوده است . ملاحظه می شود که بعد از انقلاب مشروطه در ایران آنچه هسته اصلی مجاهدات ترقی خواهان اجتماعی را مبارزه و جهاد به منظور رسیدن به عدالت اجتماعی که همان توسعه حقوق اجتماعی شهروندی است تشکیل می داده است.
عدالت اجتماعی یعنی توزیع امکانات و خدمات به نحوی که ماهیت انسانی نوع بشر پرورش و رشد پیدا کند و آحاد مردم به دلیل نیاز, نبود امنیت و ترس وادار به اعمال ؛ رفتار ناانسانی و پست نشوند. اگر حقوق شهروندی در سه بعد مدنی ؛ سیاسی و اجتماعی که در سوال شما آمده است توسعه یابد به ویژه در بعد' حقوق اجتماعی ' چنانچه یعنی دولت ها و نهادها بخش خدمات اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار دهند بخش بزرگی از آسیب ها, ناهنجاری های اجتماعی کاهش پیدا می کند .

**س : برخی نظریه پردازان اجتماعی متغیرهای مستقل و موثر بر فرهنگ شهروندی را احساس امنیت و ‌احساس آنومی می دانند ، دیدگاه شما در مورد این متغیرها چیست ؟
- بسیاری از نظریه پردازان شهروندی براین باورند که هر نوع توسعه شهروندی نیاز به توسعه عمیق اجتماعی دارد. در صورت عدم توسعه اجتماعی و فرهنگی توسعه شهروندی نیز با موانع و محدودیت فراوان روبرو خواهد بود.
به عبارت دیگر برای اینکه مردم متعهد به اخلاق وحقوق شهروندی باشند و تعهد مدنی جزو باورهای روزمره آنان شود باید به حقوق فردی خود آگاه باشند. درچنین شرایطی است که فرهنگ شهروندی تحقق می یابد یعنی زمانی که مردم آگاهانه مقررات ؛ حقوق و اصولی رابین خود رعایت می کنند که کمترین هزینه و کمترین مداخله رسمی به همراه خود دارد.
بنابر نظر بسیاری ازجامعه شناسان توسعه شهروندی برای تحقق توسعه اجتماعی مطلوب ضروری است که مردم در شرایط نسبی خوب اقتصادی ؛ فرهنگی ؛ سواد و دموکراسی زندگی کنند به عبارت دیگر مردم احساس امنیت کنند. نبود امنیت ریشه بسیاری از رفتارهای ناهنجارمانند دروغ، چند چهره گی است امنیت اجتماعی به این معناست که جامعه برای حضور و رسیدن به حقوق خود و تحقق اخلاقی کمترین هزینه را می دهد بنابراین برای رسیدن به یک فرهنگ ، توسعه، سلوک ومشارکت شهروندی نیاز به 'جامعه شهروند مدار' است .

**س : جامعه شناسان بر این باورند که تعمیق فرهنگ و اخلاقیات شهروندی گره گشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی است و آنان توجه به مولفه های فرهنگ شهروندی ازجمله مدارای اجتماعی ، مشارکت جویی ، انجام رفتارهای مدنی ، اعتماد بین شخصی ، عام گرایی ، مسئولیت پذیری ، نوع دوستی و گرایش به پیروی از قانون را تاکید دارند . تحلیل شما دراین خصوص چیست ؟
- بخشی از نارسایی های اجتماعی ایران پیامد توسعه ناقص تاریخی آن است و این کم و بیش ریشه در گذشته اجتماعی ما دارد. جامعه ایران در گذر تاریخ به دلیل استبداد سیاسی ؛ جهل حکام ؛ کینه و برخورد اقوام مهاجم و رقابت تاریخی بیگانگان با ایران دارای زیست فرهنگی پیوسته نبوده است از این نظر گفته می شود عارضه های اجتماعی و فرهنگی گسترده جامعه ایران که خود در بسیاری از موارد ریشه در عملکرد تاریخی جریان های سیاسی آن دارد منشاء بسیاری از توسعه نیافتگی کنون آن در بعد اخلاق و حقوق شهروندی است.
حفظ هویت ملی و دینی منافاتی با استقلال امر فردی ندارد یعنی مردم می توانند با حفظ آزادی اجتماعی ؛ حقوق جمعی را رعایت کنند . درهر حال برای رسیدن به جامعه ای که دارای بردباری اجتماعی باشد نیاز به یک نوع شکوفایی فکری ؛ ارزشی و مدنی است تا این شکوفایی مدنی تحقق نیابد زمینه گسترش فرهنگ شهروندی فراهم نمی شود.
در مجموع برای رسیدن به یک شهروند فعال و مسئول نیاز به نوعی آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی احساس می شود. در وضعیت کنونی حجم آمار پرونده های قضایی اعلام شده نشانگر بالا بودن دامنه ناهنجاری ها، ناملایمات و نبود سازگاری های اجتماعی است که خود از لوازم مهم توسعه اخلاق شهروندی محسوب می شود درچنین شرایطی به نظر می رسد صحبت از توسعه اخلاق شهروندی نوعی تمنای ناممکن است معهذا نمی توان برای همیشه و طولانی مایوس ماند چشم انداز توسعه مدنی بر محور توسعه شهروندی در ایران علی رغم همه بایدها و شایدها به دلایل فراوان دیگر امیدوار کننده است.

**س : با توجه به تحولات چنددهه اخیر و اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصه های سیاسی ، اجتماعی واقتصادی ، فرهنگی شدن امری اجتناب ناپذیرشده است . به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی در ایران چه راهکارهایی را پیشنهاد می فرمایید ؟
- این سوال بسیار مهم و کلیدی است در واقع برای توسعه فرهنگ شهروندی مستلزم آن است که یک نوع تحول و توسعه اجتماعی جامع ایجاد شود . برای توسعه فرهنگ شهروندی به یک عزم ملی و جمعی نیاز است یعنی باید مطالبه توسعه فرهنگ شهروندی تبدیل به یک تقاضای عام شود و تمام آحاد جامعه از جمله خانواده ها ؛ گروه های مختلف اجتماعی ؛ قانون گذاران و برنامه ریزان متوجه باشند که ' اگر' مردم حرمت پیدا کنند ؛ حقوق مدنی و اجتماعی آنها رعایت شود؛ برنامه های اقتصادی و اجتماعی به گونه ای عادلانه تهیه و اجرا شود ؛ مدیریت ها سالم عمل کنند ؛ خدمات در قوانینی موضوعی و پایه ای در اختیارمردم قرارگیرد ؛ مدیریت توازن خدمات برقرار باشد ؛ در این صورت است که فرهنگ شهروندی توسعه می یابد .
نکته مهم دیگر آن است که فرهنگ شهروندی این گونه نیست که با قانون آیین نامه و برنامه برای آن راهکار عملی تولید شود اصلاح نظام شهروندی یک امر اجتماعی است به تعبیر جامعه شناسان ؛ جامعه ها خود باید باز تولید کننده اخلاق و حقوق شهروندی و در مجموع رونق دهنده فرهنگ شهروندی باشند. بنابرنظریه آنتونی گیدنز باز اندیشی شرط لازم و ممکن هر نوع زایش و سرزندگی و در نهایت رشد اجتماعی است. بازاندیشی فرهنگ شهروندی در سطوح مختلف اجتماعی راهگشای بسیاری از سختی ها و دشواری های مسیر توسعه مدنی و اخلاقی است.
** م .خ ** 1023** 1601**

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «عزم ملی لازمه توسعه فرهنگ شهروندی است» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات