فرهنگ شهرنشینی افغانستان از نوع دموکراتیک یا دموکراسی؟!

 رابطه امروز در افغانستان چگونه قابل توصیف است؟ آیا اساسا مفهوم " شهروندی" مصداقی در افغانستان دارد؟ فرآوری: ه-هدایتی-بخش اجتماعی تبیان افغانستان

 مفهوم "شهروند" و "شهروندی" از مفاهیم نسبتا جدیدی است که وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی گردیده است. هر چند ریشه های این مفهوم را می توان در یونان باستان جستجو کرد، اما این مفهوم با شکل گیری دولت- ملت هادر عصر جدید است که رسمیت پیدا می کند. به این معنا که پیش از شکل گیری  دولت- ملت ها انسان ها عمدتا "رعیت"حاکمان و سلاطین سرزمین شان بودند و "شهروند" به آنها اطلاق نمی گردید.از آنجایکه امپراتوران و سلاطین گذشته مبنای حکومت خود را با زور می گذاشتند و مشروعیت آن را به آسمانها (خداوندان) نسبت می دادند، لذا مردم و حکومت در طول همدیگر قرار داشتند و مردم تنها فرمان برداران حاکمان خود رای و همه چیز فهم خود بودند. اما با شکل گیری دولت- ملت ها ماهیت حکومت ها دچار دگردیسی شده و حکومت ها اکنون دیگر مشروعیت خود را نه از آسمانها (خداوندان) بلکه از زمین (مردم) می گیرند. مردم با حکومت ها رابطه ای متقابلی پیدا می کنند و دیگر مردم فرمان بران محض نیستند بلکه پتانسیل های هستند که قدرت خود را به فرد یا گروهی واگذار می کنند و در مقابل خواسته ها و توقعاتی را از آنان دارند.بنا براین مفهوم "شهروند" و " شهروندی" همزمان با دگردیسی در ماهیت حکومت و منشأ مشروعیت آنان به وجود آمد و به عنوان یک مفهوم جدی وارد قلمرو ادبیات سیاسی مدرن گردید.

عوامل نقض حقوق زنان در کشور مشخص است. بی سوادی، فقر، فرهنگ مردسالارانه، مصونیت از قانون، سنت های متصلب و بسته اجتماعی از عوامل اصلی خشونت با زنان می باشند. اما هنوز برای رفع این عوامل و بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور کارهای چشمگیری صورت نگرفته است

مفهوم " شهروندی" دارای بار معنایی دو وجهی می باشد؛ به این معنی که وقتی مفهوم " شهروندی" را به کار می گیریم،  دو معنای در هم تنیده از آن القا می شوند. انسان وقتی که از "رعیت" به " شهروند" تبدیل می شود، هم از حقوق و امتیازاتی بهره مند می گردد و هم زمان با این،  مسئولیت هایی نیز متوجه او می گردد که مکلف به رعایت و اجرای آن می باشند.بنا براین،  مفهوم "شهروندی" آمیزه ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر،  شهر یا در سطح کلان تر دولت و قوای حاکم بر مملکت و هم چنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن به عهده مدیران شهری (دولت ها) می باشند.
اما این رابطه امروز در افغانستان چگونه قابل توصیف است؟ آیا اساسا مفهوم " شهروندی" مصداقی در افغانستان دارد؟ با آنکه نظام موجود در افغانستان بر اساس اصول دموکراتیک بنا یافته است، اما این نظام قطعا به پختگی نظام های پیش گام دموکراسی در دنیا نرسیده و با آنها فاصله زیادی دارد. مفهوم "شهروندی" آنگونه که در فوق تعریف شد، مصداقی در نظام موجود درافغانستان پیدا نمی کند. زیرا آن رابطه ای متقابلی که میان مردم و حکومت در مفهوم "شهروندی" معنا پیدا می کند، در افغانستان وجود ندارد. دولت در تامین امنیت، عرضه خدمات رفاهی و بهداشتی، ایجاد اشتغال و ده ها مورد دیگر که جز وظایف اصلی اش در برابر شهروندان میباشد، به درستی عمل نمی کند. از طرف دیگر، مردم به عنوان مبنای مشروعیت بخش به حکومت نقش موثری در تعیین سرنوشت کشور ندارند. تمام نقش مردم به حضور در پای صندوق های رای خلاصه شده و در موارد دیگر به خصوص سیاست گذاری ها در عرصه های کلان ملی، هیچ نقشی ندارند. مردم در روند سیاست گذاری ها تنها نظاره گر اند و رضایت یا عدم رضایت شان هیچ مبنایی برای سیاست گذاری های دولتی قرار نمی گیرد. در حالیکه در کشورهای پیشرفته؛ کشورهای که رابطه ای متقابل میان دولت و شهروندان برقرار است، دولت همواره با راه اندازی نظرسنجی ها، میزان رضایت و عدم رضایت شهروندان را مبنای سیاست گذاری های خود قرار می دهند.
در سوی دیگر مسئله، میزان توجه مردم به مسئولیت ها و مکلفیت های شان به عنوان شهروندان مطرح است. در افغانستان به همان میزانی که دولت در انجام وظایف و مسئولیت های خود کوتاهی می کند، مردم نیز در انجام مسئولیت های خود کوتاهی کرده اند. انسان افغانی هیچ گاهی در اندیشه حضور موثر در جامعه نبوده، بنا براین هیچ مسئولیتی هم در قبال دیگران احساس نکرده و نمی کند. مبنای بسیاری از رفتارها و کنش های انسان افغانی را منافع شخصی تشکیل می دهد. توجه به منافع شخصی و تمرکز بر آن درحدی است که رسیدن به آن  اگر به قیمت آسیب رساندن به خیر جمعی باشد،  بازهم روا است. این رویکرد در قبال جامعه،  اساسا هیچ مسئولیتی را متوجه افراد نمی کند و آنچه اهمیت دارد همان خیر شخصی ما می باشد. بنا براین، بی احترامی به حقوق دیگران، عدم رعایت قوانین، عدم مشارکت فعال در عرصه های مختلف اجتماعی برای رفع نا بسامانی های عمومی و سر انجام گریز از پرداخت مالیات و ... همه ریشه در نگاه محدود انسان افغانی به خودش دارد که در آن منفعت جامعه را بر نمی تابد.

سرنوشت حقوق زنان در افغانستان

با گذشت هر روز از آغاز فصل جاری حیات سیاسی و نزدیک شدن به پایان حضور جامعه جهانی در افغانستان، آمار نقش حقوق بشر خصوصا خشونت و بد رفتاری با زنان  افزایش یافته و شیوه های تازه و تکاندهنده تری از بدرفتاری با این گروه ثبت می گردد. طی ده سال گذشته مدت بهبودی چشم گیری در وضعیت زندگی و حقوق زنان در کشور به میان آمد؛ زمینه برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان فراهم شد و صدها هزار تن آنان وارد مکاتب و دانشگاه ها گردیدند؛ اما از سوی دیگر چالش ها و دشواری ها نیز در این راستا بیشتر گردید.

آن رابطه ای متقابلی که میان مردم و حکومت در مفهوم "شهروندی" معنا پیدا می کند، در افغانستان وجود ندارد. دولت در تامین امنیت، عرضه خدمات رفاهی و بهداشتی، ایجاد اشتغال و ده ها مورد دیگر که جز وظایف اصلی اش در برابر شهروندان میباشد، به درستی عمل نمی کند.

براساس گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر و سازمان ملل متحد، امسال سخت ترین سال از نظر بدرفتاری برای زنان بوده است. در این سال بیشترین آمار خشونت، بدرفتاری، قتل های ناموسی، خودکشی و خود سوزی زنان و محکمه های صحرایی ثبت شده و هنوز هم چشم انداز آینده برای این قشر همچنان تاریک و تار است. براساس گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر بیش از 90% خشونت ها با زنان در افغانستان، از نوع خشونت های خانوادگی بوده که عمدتا توسط مردان خانواده ها صورت می پذیرد و در کنار آن، ناامنی، فقر، بی سوادی، معافیت از مجازات، فرهنگ مردسالارانه و عدم حاکمیت قانون از دیگر عوامل نقض حقوق زنان بوده که طی چند سال گذشته دولت و جامعه جهانی با وجود تلاش های زیاد، نتوانسته آن را از مسیر حقوق زنان و نهادینه شدن دموکراسی و قانونمندی بردارند. فرار از منزل، خودسوزی و خودکشی، طلاق، تجاوز جنسی و اعتیاد از نتایج و مصادیق عمده خشونت با زنان بوده که رقم آن روز بروز در کشور افزایش می یابد  .
عوامل نقض حقوق زنان در کشور مشخص است. بی سوادی، فقر، فرهنگ مردسالارانه، مصونیت از قانون، سنت های متصلب و بسته اجتماعی از عوامل اصلی خشونت با زنان می باشند. اما هنوز برای رفع این عوامل و بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور کارهای چشمگیری صورت نگرفته است. کمتر ناقضان حقوق زنان در کشور محاکمه و مجازات گردیده و پرونده های ننگین و وحشیانه خشونت با زنان مورد دادرسی عدلی و قضایی قرار گرفته است.  ناقضان حقوق زنان همواره گریزان از قانون بوده و نهادهای امنیتی و قضایی کشور در محاکمه و دادرسی از آنان اقدامات جدی نکرده اند. همین امر سبب گردیده تا فرهنگ معافیت در کشور ترویج و نقض حقوق زنان به موضوع ساده و کم اهمیت در نگاه دستگاه های امنیتی و عدلی تلقی گردند.
به باور برخی جامعه شناسان، یکی از راه های ساماندهی فرهنگ شهر نشینی در افغانستان، استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته است که دارای وجوه مشترکی با افغانستان اند. تجارب کشورهای آسیایی مانند سنگاپور و کوریای جنوبی و  6 برای پالیسی سازان و برنامه ریزان شهری افغانستان می تواند الگوی مناسبی ارائه کنند. لازم به یاد آوری است، برای تطبیق مدل پیشرفت شهری و فرهنگ شهری در افغانستان با استفاده از تجربه کشورهای یاد شده، سرمایه های کافی (سرمایه بشری و مادی) باید وجود داشته باشد. با درنظرداشت ناهنجاری گسترده در جامعه ما، احترام به حقوق دیگران، وقت شناسی، عدم ایجاد مزاحمت در قالب انواع مختلف آن، حفظ محیط زیست، ایجاد فضا و محل سالم، پیشگیری از هرگونه آلودگی محیطی، صوتی و  6 مشارکت مردم در اداره شهر و جلوگیری از تخریب اموال عمومی از جمله چالش هایی است که مستلزم فرهنگ سازی راهبردی در بخش فرهنگ شهرنشینی است.منابع: جامعه باز / روزنامه افغانستان

[ منبع این خبر سایت تبیان-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «فرهنگ شهرنشینی افغانستان از نوع دموکراتیک یا دموکراسی؟!» اینجا کلیک کنید. در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با واحد حقوقی پایگاه نشر اخبار دارید روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات